Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Celem głównym polityki informacyjnej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. jest budowa zaufania ze strony uczestników rynku kapitałowego.

Do celów szczegółowych należą:

1. Efektywna komunikacja, prowadzona za pomocą dostępnych i dopuszczonych przez prawo narzędzi komunikacji.

2. Upublicznianie prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji w zakresie oraz terminach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących działalności Spółki przede wszystkim poprzez:

a) prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, wynikających z funkcjonowania na rynku regulowanym,
b) stosowanie zasad ładu korporacyjnego,
c) zapewnienie komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, prowadząc działania adresowane i dostosowane do potrzeb informacyjnych określonych grup uczestników rynku kapitałowego, w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.

Adresatami polityki informacyjnej są uczestnicy rynku kapitałowego, a w szczególności krajowi i zagraniczni inwestorzy indywidualni i instytucjonalni.

Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego:

 • Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) – w celu realizacji obowiązków informacyjnych w związku z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym;
 • Elektroniczna Baza Informacji (EBI) – w celu dystrybucji raportów o stosowaniu ładu korporacyjnego;
 • Serwis Relacji Inwestorskich gdzie publikowane są informacje na temat Spółki takie jak raporty, sprawozdania, fact sheet, aktualności korporacyjne, informacje na temat władz Spółki i inne;
 • Konferencje wynikowe dla analityków oraz przedstawicieli mediów, każdorazowo po publikacji wyników finansowych - nagrania ze spotkań zamieszczane są na www.ri.lw.com.pl;
 • Chat inwestorski z Prezesem Zarządu dedykowany inwestorom indywidualnym – każdorazowo po publikacji wyników finansowych;
 • Telekonferencje dla inwestorów zagranicznych – każdorazowo po publikacji wyników;
 • Spotkania przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich z inwestorami indywidualnymi;
 • Spotkania przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich z analitykami;
 • Bieżąca korespondencja mailowa i kontakt telefoniczny z przedstawicielami funduszy, analitykami i inwestorami indywidualnymi - odpowiedź w ciągu 1 dnia roboczego;
 • Udział w roadshows i konferencjach organizowanych w Polsce i Europie z udziałem przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich;
 • Obsługa związana z organizacją Walnych Zgromadzeń – nagrania z Walnych Zgromadzeń są zamieszczane niezwłocznie na www.ri.lw.com.pl;
 • Spotkania z analitykami i inwestorami w Spółce, połączone ze zjazdem i rozmowami z przedstawicielami Zarządu i Relacji Inwestorskich.