Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. od 30.01.2017 r. 

ALWBPL.png  

Strukturę akcjonariatu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusze Kod ISIN/Seria akcji Ilość akcji Wartość nominalna
pakietu [zł]
Udział
w kapitale [%]
Ilość głosów w WZ [%]
Grupa Enea*  PLLWBGD00016  22 448 834  112 244 170 65,9996 65,9996
TFI PZU SA** PLLWBGD00016 3 435 103 17 175 515 10,0992 10,0992
 
 Pozostali
 PLLWBGD00016 8 129 518  40 647 590  23,9008

23,9008

 B - akcje imienne  135  675 0,0004 0,0004
  Razem  34 013 590  170 067 950  100 100

*zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 30 października 2015 roku (więcej informacji na ten temat znajduje się w Raporcie bieżącym nr 39/2015)

**zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 30 stycznia 2017 roku (więcej informacji na ten temat znajduje się w Raporcie bieżącym nr 2/2017)