Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2018 2018-01-05 14:51 Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 2/2018

 

Data sporządzenia: 05.01.2018 r.

 
Temat: Wybór biegłego rewidenta

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 
Treść:

 

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 05.01.2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do:


- dokonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2018-2020 r. zgodnie z MSSF,


- przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2018-2020 zgodnie z MSSF.


Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.


Spółka korzystała wcześniej z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz podmiotów wchodzących w skład sieci PwC w zakresie: doradztwa i sporządzenia raportu w odniesieniu do prospektu emisyjnego akcji LWB S.A. wyemitowanego w 2009 roku; przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za lata obrotowe 2009-2011; doradztwa dotyczącego pierwszego zastosowania standardów MSR/MSSF; doradztwa i audytu w zakresie obszaru kosztorysowania (2011-2012); warsztatów tematycznych (2010 r.); doradztwa prawnego (2012 r.); doradztwa podatkowego w latach 2014-2017 w zakresie m.in. podatku akcyzowego; weryfikacji poprawności wyliczenia przez Spółkę Współczynnika Akcyzowego za rok 2016.


PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jest wpisana od dnia 16.02.1995 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 144.


Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu Spółki. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 19
 


Wybór biegłego rewidenta (275.96KB)