Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2018 2018-04-13 17:02 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku

Raport bieżący 10/2018

 

Data sporządzenia: 13.04.2018 r.

 

Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2018 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2018 r. (IQ 2018) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:


Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za IQ 2018:


Przychody ze sprzedaży netto: 397.897 tys. zł
EBITDA: 122.339 tys. zł
EBIT: 25.591 tys. zł
Zysk netto: 20.903 tys. zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2.095 tys. ton, a sprzedaż 1.967 tys. ton.

 

Na niższy od zakładanego wolumen produkcji w IQ 2018 wpływ miały przede wszystkim trudności natury geologicznej i hydrogeologicznej, które skutkowały niższą produkcją węgla handlowego. Z końcem lutego trudności te zostały usunięte i produkcja w marcu odbywała się zgodnie z planem, jednak średni uzysk z trzech miesięcy wyniósł 57%, co miało istotny wpływ na poziom produkcji i sprzedaży, a co za tym idzie wyniki finansowe całego kwartału.

 

Oprócz wskazanych powyżej czynników technicznych, na wynik finansowy w IQ 2018 roku wpływ miało również ujęcie w księgach Spółki wyniku ostatecznego rozliczenia ugody zawartej pomiędzy Spółką a konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Infraestructuras, którego dodatni wpływ na wynik netto wyniósł około 25.449 tys. zł.

 

Jednocześnie Spółka podtrzymuje deklarowany na cały 2018 r. plan produkcyjny na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton.


Zarząd uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na odmienny poziom wyników finansowych osiągniętych w IQ 2018 w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach w latach poprzednich, a co za tym idzie poziom odbiegający od oczekiwań rynkowych.

 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 24 maja 2018 r.
 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku (340.22KB)