Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2019 2019-01-18 17:03 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 r.

Raport bieżący 2/2019

 

Data sporządzenia: 18.01.2019 r.


 

Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2019 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych za 2018 r. i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:


Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za rok 2018:


Przychody ze sprzedaży netto: 1.756,7 mln zł
EBITDA: 465,3 mln zł
EBIT: 58,3 mln zł
Zysk netto: 50,8 mln zł

Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za rok 2018:


Przychody ze sprzedaży netto: 1.754,9 mln zł
EBITDA: 451,7 mln zł
EBIT: 53,5 mln zł
Zysk netto: 48,6 mln zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 9,01 mln ton, a sprzedaż 8,94 mln ton.

 

Na wyniki finansowe w całym 2018 r. wpływ miały: wyniki finansowe czwartego kwartału 2018 r. związane z osiągnieciem niższej od planowanej produkcji i sprzedaży węgla handlowego (niższe przychody ze sprzedaży), wyższa o ok. 1 mln ton produkcja brutto przy zbliżonej rdr. produkcji węgla handlowego (niższy uzysk 60,5% wobec 64,7% w 2017 r.), wykonanie rekordowej ilości robót przygotowawczych (37 km wobec 30,7 km w 2017 r.) związanych z planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, zgodnie z obowiązującą Strategią Spółki oraz ogólny wzrost kosztów związany z sytuacją rynkową (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów). Ponadto, na wartość EBIT i zysku netto wpływ miał wzrost amortyzacji wynikający z odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, ujętego w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017 r.

 

Zarząd uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na odmienny poziom wyników w roku 2018 w stosunku do uzyskanych w latach poprzednich.

 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r.
 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 r. (338.91KB)