Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2019 2019-04-24 13:45 Rozwiązanie rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej i aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.

Raport bieżący 6/2019

 

Data sporządzenia: 24.04.2019 r.

 

 

Temat: Rozwiązanie rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej i aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 


Treść:


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2019 r., powziął informację o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie skargi kasacyjnej złożonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Lublin dotyczącej odwołania Spółki od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.


Sąd Najwyższy odrzucił wniesioną skargę kasacyjną, zatem korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego z 21 listopada 2017 r. stał się prawomocny i roszczenie zostało ostatecznie odrzucone. O toczącej się sprawie Spółka informowała w swoich raportach okresowych.


Na tej podstawie i po ustaleniu wpływu oraz rodzaju w/w zdarzenia po dniu bilansowym na śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozwiązaniu tej rezerwy w całości, tj. w kwocie 22,7 mln zł (16,4 mln zł - kwota główna, 6,3 mln zł – odsetki).


W związku z powyższym aktualizacji uległy wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r., przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.


Zaktualizowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r.:
Przychody ze sprzedaży netto: 540,8 mln zł
EBITDA: 222,9 mln zł
EBIT: 128,0 mln zł
Zysk netto: 110,0 mln zł
 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 23 maja 2019 r.
 


Rozwiązanie rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej i aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r. (270.38KB)