Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2017 2017-07-14 11:32 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

Raport bieżący 19/2017

 


Data sporządzenia: 14.07.2017 r.

 


Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe


Treść:

Zarząd LW Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

Na podstawie ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian:
W § 12 ust.1 pkt. 5 dotychczasową treść pkt. 5: „powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej” zastąpiono w następujący sposób: „powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4”

 

W § 16 dodano nowy ust. 4 o następującej treści: „Tak długo, jak Enea S.A. posiadać będzie ponad 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

 

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW §38 ust.1 pkt 2


Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A. (276.76KB)