Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2018 2018-02-28 17:36 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 r.

Raport bieżący 7/2018

 

Data sporządzenia: 28.02.2018 r.

 

Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za 2017 r. które zostały zaprezentowane poniżej:


Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za rok 2017:


Przychody ze sprzedaży netto: 1.777.273 tys. zł
EBITDA: 694.207 tys. zł
EBIT: 840.908 tys. zł
Zysk netto: 673.281 tys. zł

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za rok 2017:


Przychody ze sprzedaży netto: 1.780.321 tys. zł
EBITDA: 708.944 tys. zł
EBIT: 847.270 tys. zł
Zysk netto: 667.925 tys. zł

 

W omawianym okresie istotny wpływ na ww. wyniki miały następujące zdarzenia jednorazowe:


• zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2017 z 17.10.2017 r.) oraz


• odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujętego w sprawozdaniach na koniec 2015 r. (o zamiarze dokonania odwrócenia odpisu, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2017 z 12.12.2017 r.).

 

Po wyłączeniu wpływu ww. zdarzeń jednorazowych, wstępne wyniki finansowe za 2017 r. kształtują się następująco:

 

Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za rok 2017:


Przychody ze sprzedaży netto: 1.777.273 tys. zł
EBITDA: 579.276 tys. zł
EBIT: 229.995 tys. zł
Zysk netto: 178.441 tys. zł

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za rok 2017:


Przychody ze sprzedaży netto: 1.780.321 tys. zł
EBITDA: 594.013 tys. zł
EBIT: 236.357 tys. zł
Zysk netto: 173.085 tys. zł

 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2017 r., których publikację zaplanowano na 23 marca 2018 r.
 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 r. (352.51KB)