Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2018 2018-09-14 13:10 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

Raport bieżący 24/2018

 

 

Data sporządzenia: 14.09.2018 r.

 


Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe


Treść:

 

Zarząd LW Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14.09.2018 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 7.09.2018 r. rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24.08.2018 r.

 

Przedmiotowe zmiany Statutu dotyczą:


1. zmiany dotychczasowego § 14 ust. 7 w brzmieniu: „7. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.", który otrzymał nowe brzmienie: „7. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 6, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 6 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) i 4), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników."


2. wykreślenia w § 14 ust. 9 w brzmieniu: „9. Zajęciem, o którym mowa w ust. 6 pkt 5), jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej."

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający ww. zmiany.

 

Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 1 RMF GPW.

 


Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A. (276.48KB)
Tekst jednolity Statutu LW Bogdanka SA [załącznik] (237.97KB)