Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 sierpnia 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 sierpnia 2009 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołał na dzień 11 sierpnia 2009 roku na godz.12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.

6. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


Zwołanie NWZ, warunki uczestnictwa w NWZ oraz proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A. 124.55 KB

Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami 4.37 MB

Tekst jednolity Statutu Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LW "Bogdanka" S.A.

Ogłoszenie o NWZ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 68.62 KB
 


Uchwały podjęte przez NWZ LW „Bogdanka” S.A. w dniu 11 sierpnia 2009 roku 3.68 MB

Uchwalone zmiany w Statucie LW „Bogdanka” S.A. 38.04 KB