Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 sierpnia 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 sierpnia 2009 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołał na dzień 11 sierpnia 2009 roku na godz.12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.

  
Zwołanie NWZ, warunki uczestnictwa w NWZ oraz proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A. (124.55 KB)

Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami (4.37 MB)

Tekst jednolity Statutu Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LW "Bogdanka" S.A. (141.26 KB)

Ogłoszenie o NWZ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (68.62 KB)
 
Uchwały podjęte przez NWZ LW „Bogdanka” S.A. w dniu 11 sierpnia 2009 roku (3.68 MB)

Uchwalone zmiany w Statucie LW „Bogdanka” S.A. (38.04 KB)

 
Porządek obrad wraz z materiałami:
Lp.
 Punkt porządku obrad  Załączniki do punktu porządku obrad
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia  
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
 6. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.  
 
 
 7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.  
 
 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.  
11. Wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.