Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

 • 2010-05-13 Zwołanie ZWZ na dzień 10 czerwca 2010 r. Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Więcej >

 • 2010-05-12 Bogdanka Racing w Mistrzostwach Świata Bogdanka Racing to pierwszy w historii polskich wyścigów motocyklowych team, który w tegorocznym sezonie rywalizuje z najlepszymi na świecie zawodnikami w  prestiżowych zawodach serii Word Superbike. Więcej >

 • 2010-04-29 Orzeł Rzeczpospolitej trafił do Bogdanki Lubelski Węgiel Bogdanka, otrzymała nagrodę Orła „Rzeczpospolitej” w kategorii „Najlepsza firma produkcyjna”. Więcej >

 • 2010-04-07 3.243 tys. akcji dla 3.917 pracowników Spółka 7 kwietnia 2010 r. rozpoczęła podpisywanie umów. Uprawnieni do tego pracownicy Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. będą mogli nieodpłatnie otrzymać akcje swojego przedsiębiorstwa. Więcej >

 • 2010-03-22 Bogdanka - wyniki 2009 roku Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., opublikowała 22 marca 2010 r. Raport Roczny i wyniki finansowe za ubiegły rok. Więcej >

 • 2010-03-18 OFE PZU zwiększa udziały w Bogdance Do Spółki wpłynęła kolejna informacja, tym razem od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień" .Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych w dniu 9 marca 2010 roku, ilość akcji Spółki posiadana przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5 % ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Przed zawarciem wyżej wymienionej transakcji Fundusz posiadał 1.460.377 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,29 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.460.377 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,29 % ogólnej liczby głosów.Po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, Fundusz posiada 3.320.377 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,76 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.320.377 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,76 % ogólnej liczby głosów.. Więcej >

 • 2010-03-17 Aviva OFE największym akcjonariuszem Bogdanki W wyniku transakcji nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. zawartych w dniu 9 marca 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 15%.Fundusz poinformował spółkę o swoim zaangażowaniu w akcjonariat LW Bogdanka S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 11 marca 2010 roku Aviva OFE posiadał 2.914.265 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,57 % kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2.914.265 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,57 % ogólnej liczby głosów.Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 12 marca 2010 roku Aviva OFE posiadał 5.553.113 sztuk akcji Spółki, stanowiących 16,33 % kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 5.553.113 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 16,33 % ogólnej liczby głosów.Aviva OFE poinformowało również że: „Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Więcej >

 • 2010-03-16 ING OFE ma 13,01% akcji Bogdanki Po transakcji zbycia przez Skarb Państwa 46,7% akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na rzecz 14 działających w Polsce Otwartych Funduszy Emerytalnych, nadeszła  pierwsza informacja o  zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%„Informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA" S.A. (dalej „Spółka"), w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 12 marca 2010 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz") stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki – czytamy w przekazanej spółce informacji.Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 1 299 833 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, stanowiących 3,82 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1 299 833 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,82 % ogólnej liczby głosów.W dniu 15 marca 2010 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 4 424 833 (cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, co stanowi 13,01 % kapitału zakładowego Spółki. Więcej >

 • 2010-03-09 LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. SPÓŁKĄ PRYWATNĄ Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszychi największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, stała się spółką prywatną. Więcej >

 • 2010-03-06 Rada powołała skład zarządu VII kadencji W dniu 5 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki rozstrzygnęła konkurs na członków zarządu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Więcej >

 • 2010-03-05 LW Bogdanka podpisuje 15-letnią umowę z Elektrownią Kozienice S.A. W dniu 4 marca 2010 r. została podpisana w Bogdance 15-letnia umowa na dostawę węgla do Elektrowni Kozienice S.A. Więcej >

 • 2010-03-05 Wstępne wyniki finansowe LW Bogdanka za 2009 r. Ze względu na potrzeby zbilansowania wyników branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przedstawił w dniu 3 marca 2010 r. nieaudytowane wyniki finansowe w zakresie przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.Dane przedstawione w zestawieniach pokazują, że wszystkie wyniki za 2009 r. przewyższają wartości wypracowane rok wcześniej. Więcej >

 • 2010-02-26 Bogdanka Kopalnią Roku 2009 Bogdanka zajęła I miejsce w prestiżowym rankingu „Kopalnia Roku”, organizowanym corocznie przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej, Wyższy Urząd Górniczy, Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Więcej >

 • 2010-02-02 Wybory nowych Członków Zarządu Spółki na lata 2010 ÷ 2012 W związku z faktem, iż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok wygasają mandaty Członków Zarządu VI kadencji, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. Więcej >

 • 2010-01-28 Bogdanka w obiektywie Tomasza Hensa Sukcesy i rozwój Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. coraz częściej są opisywane przez krajowe i zagraniczne media. Więcej >