Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

 • 2010-03-17 Aviva OFE największym akcjonariuszem Bogdanki W wyniku transakcji nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. zawartych w dniu 9 marca 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 15%.Fundusz poinformował spółkę o swoim zaangażowaniu w akcjonariat LW Bogdanka S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 11 marca 2010 roku Aviva OFE posiadał 2.914.265 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,57 % kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2.914.265 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,57 % ogólnej liczby głosów.Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 12 marca 2010 roku Aviva OFE posiadał 5.553.113 sztuk akcji Spółki, stanowiących 16,33 % kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 5.553.113 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 16,33 % ogólnej liczby głosów.Aviva OFE poinformowało również że: „Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Więcej >

 • 2010-03-16 ING OFE ma 13,01% akcji Bogdanki Po transakcji zbycia przez Skarb Państwa 46,7% akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na rzecz 14 działających w Polsce Otwartych Funduszy Emerytalnych, nadeszła  pierwsza informacja o  zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%„Informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA" S.A. (dalej „Spółka"), w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 12 marca 2010 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz") stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki – czytamy w przekazanej spółce informacji.Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 1 299 833 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, stanowiących 3,82 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1 299 833 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,82 % ogólnej liczby głosów.W dniu 15 marca 2010 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 4 424 833 (cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, co stanowi 13,01 % kapitału zakładowego Spółki. Więcej >

 • 2010-03-09 LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. SPÓŁKĄ PRYWATNĄ Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszychi największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, stała się spółką prywatną. Więcej >

 • 2010-03-06 Rada powołała skład zarządu VII kadencji W dniu 5 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki rozstrzygnęła konkurs na członków zarządu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Więcej >

 • 2010-03-05 Wstępne wyniki finansowe LW Bogdanka za 2009 r. Ze względu na potrzeby zbilansowania wyników branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przedstawił w dniu 3 marca 2010 r. nieaudytowane wyniki finansowe w zakresie przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.Dane przedstawione w zestawieniach pokazują, że wszystkie wyniki za 2009 r. przewyższają wartości wypracowane rok wcześniej. Więcej >

 • 2010-03-05 LW Bogdanka podpisuje 15-letnią umowę z Elektrownią Kozienice S.A. W dniu 4 marca 2010 r. została podpisana w Bogdance 15-letnia umowa na dostawę węgla do Elektrowni Kozienice S.A. Więcej >

 • 2010-02-26 Bogdanka Kopalnią Roku 2009 Bogdanka zajęła I miejsce w prestiżowym rankingu „Kopalnia Roku”, organizowanym corocznie przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej, Wyższy Urząd Górniczy, Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Więcej >

 • 2010-02-02 Wybory nowych Członków Zarządu Spółki na lata 2010 ÷ 2012 W związku z faktem, iż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok wygasają mandaty Członków Zarządu VI kadencji, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. Więcej >

 • 2010-01-28 Bogdanka w obiektywie Tomasza Hensa Sukcesy i rozwój Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. coraz częściej są opisywane przez krajowe i zagraniczne media. Więcej >

 • 2010-01-26 Budynek nadszybia w styczniu 2011 roku Bogdanka podpisała umowę na wykonanie projektów i budowę wieży szybu 2.1 oraz budynku nadszybia wraz z pozostałymi obiektami  w tym m.in. fundamentów wyciągarki, fundamentów windy frykcyjnej, kanału wentylacyjnego, dróg, placów, torów i oświetlenia terenu w Polu Stefanów.  Wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach. Więcej >

 • 2009-12-31 Nieodpłatne akcje dla pracowników Transakcja zbycia przez Skarb Państwa w dniu 8 grudnia 2009 r. 1.689.939 akcji LW „Bogdanka” S.A. na zasadach ogólnych, otworzyła drogę do rozpoczęcia realizacji procesu nieodpłatnego udostępniania akcji LW „Bogdanka” S.A. uprawnionym pracownikom, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.W dniu 22 października 1997 r. sporządzono w Spółce ostateczną listę osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji. Więcej >

 • 2009-12-09 Skarb Państwa obniżył swoje udziały w Spółce Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. otrzymała powiadomienie z Ministerstwa Skarbu Państwa o transakcji zbycia przez MSP akcji Spółki na sesji w dn. 8 grudnia 2009 r. Więcej >

 • 2009-12-08 Barbórka 2009... - w kościele św. Więcej >

 • 2009-12-01 Umowa na estakadę zawarta Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zawarł w dn. 30 listopada 2009 r. umowę z Polimex – Mostostal S.A. na budowę tzw. estakady – odstawy urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.To jedna z ważniejszych inwestycji związanej z rozbudową istniejącej i budową nowej infrastruktury w Polu Stefanów. Więcej >

 • 2009-11-25 20 - lat Konfederacji Pracodawców Polskich Konfederacja Pracodawców Polskich, której członkiem jest Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., obchodzi w dniu 25 listopada br. Więcej >