Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-08-29

Wyniki Grupy LW BOGDANKA za 1H2012

KOMUNIKAT PRASOWY Bogdanka, 29 sierpnia 2012 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012: Trzycyfrowy wzrost EBITDA, EBIT i zysku netto Rentowność EBITDA: 40,30 %

KOMUNIKAT PRASOWY
Bogdanka, 29 sierpnia 2012


LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012:

Trzycyfrowy wzrost EBITDA, EBIT i zysku netto
Rentowność EBITDA:  40,30 %


Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w pierwszym półroczu 2012 roku ponad 906 mln zł przychodów, czyli o blisko 56% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy wyniósł 212,82 mln zł, a zysk netto  sięgnął 173,25 mln zł.  Są to wartości odpowiednio wyższe o 202,26% i 178,7% niż w pierwszym półroczu 2011 r. W ciągu 6 miesięcy 2012 roku wydobycie węgla handlowego, w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego wzrosło o 64,52% i wynosiło 4.175,06 tys. ton (rok wcześniej 2.537,68).

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA w trakcie I półrocza 2012 roku (a także I półrocza 2011 roku) była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wygenerowała 96,87% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 92,13%). Wzrost przychodów ze sprzedaży węgla jest pochodną wyższej ilości sprzedanego węgla (+45,94%), przy wyższej jednostkowej cenie sprzedaży.

Ponad 74% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w okresie 01.01. – 30.06.2012 roku odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A. i Grupą Ożarów. Spadek udziału głównych odbiorców w całkowitej wartości przychodów (w I półroczu 2011 ww. elektrownie generowały ponad 85% przychodów Grupy LW BOGDANKA) jest wynikiem dywersyfikacji sprzedaży na mniejszych odbiorców (w związku z dostępnym dodatkowym wolumenem węgla handlowego).

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY


Wyszczególnienie
[tys. zł] 
Za II kwartał
2012
Za II kwartał
2011
Zmiana
[%]
2012/2011
Za 2 kwartały
2012
Za 2 kwartały
2011
Zmiana
[%]
2012/2011
Przychody ze sprzedaży 
 429 236 272 120 57,74 906 538 582 081
 55,74
Zysk brutto 125 516
 48 798 157,22
 301 445 121 616 147,87
EBITDA
 166 297 67 279
 147,18 365 343 145 185  151,64
EBIT (Zysk operacyjny) 
 93 518
 26 711 250,11 212 815
 70 409 202,26
Zysk przed opodatkowaniem 89 655 32 194 178,48
 213 35877 029
 176,98
Zysk netto  74 037
 26 205
 182,53  173 247 
  62 163
  178,70


Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. uzyskała 906.538 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 55,74%, tj. o 324.457 tys. zł.

W samym drugim kwartale 2012 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 429.236 tys. zł wobec 272.120 tys. zł w analogicznym okresie 2011 roku (wzrost o 57,74%, tj. o 157.116 tys. zł).

Zysk operacyjny Grupy wzrósł z kwoty 70.409 tys. zł (za I półrocze 2011 roku) do kwoty 212.815 tys. zł (za I półrocze 2012 roku) - zmiana rdr. wyniosła +142.406 tys. zł, tj. o 202,26%.

Wartość zysku EBITDA, czyli zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, wyniosła 365.343 tys. zł w okresie 01.01. – 30.06.2012 r. wobec 145.185 tys. zł w analogicznym okresie 2011 r. Wzrost zysku operacyjnego jest pochodną uruchomienia wydobycia w Polu Stefanów (październik 2011 r.), a co za tym idzie dodatkowego wolumenu węgla przeznaczonego do sprzedaży. W samym drugim kwartale odnotowano wzrost wartości zysku operacyjnego z 26.711 tys. zł (II kw. 2011 r.) do 93.518 tys. zł (II kw. 2012 r.).

Zysk netto za I półrocze 2012 roku wyniósł 173.247 tys. zł wobec 62.163 tys. zł za analogiczny okres 2011 roku, co oznacza, że był wyższy o 178,70%, tj. o 111.084 tys. zł.
W samym drugim kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wygenerowała 74.037 tys. zł zysku netto wobec 26.205 tys. zł. w drugim kwartale 2011 roku (wzrost o 182,53%).WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI GRUPY LW BOGDANKA

Wyszczególnienie 
 Za 2 kwartały
2012
Za 2 kwartały
2011
Zmiana
[p.p.]
2012-2011
Zmiana
[%]
(2012/2011)
Rentowność sprzedaży brutto 33,25% 20,89%  12,36 59,17
Rentowność EBITDA 40,30% 24,94%
 15,36 61,59
Rentowność EBIT
 23,48% 12,10%
 11,38 94,05
Rentowność brutto  23,54%  13,23% 10,31
 77,93
Rentowność netto
 19,11% 10,68%  8,43 78,93
Rentowność aktywów (ROA) 5,35% 2,18%
 3,17 145,41
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 8,02% 
  3,15%
 4,87 154,60


W I półroczu 2012 roku wszystkie wskaźniki rentowności osiągnęły wartości wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Rentowność sprzedaży brutto Grupy LW BOGDANKA wzrosła z 20,89% (za I półrocze 2011 r.) do 33,25% (za I półrocze 2012 r.). Na zmianę wartości tego wskaźnika miał wpływ wyższy (w ujęciu nominalnym) wzrost uzyskanych przychodów w stosunku do poniesionych kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów - przełożyło się to także na wzrost zysku brutto.

W analizowanym okresie rentowność EBIT (zysku operacyjnego) wyniosła 23,48%, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 11,38 p.p. Za zmianę wartości opisywanego wskaźnika odpowiedzialny jest wzrost zysku brutto, który jest realizowany poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży węgla Jednostki Dominującej.

Rentowność EBITDA wzrosła z 24,94% (I półrocze 2011 r.) do 40,30% (I półrocze 2012 r.). Za zmianę wartości wskaźnika odpowiada, poza rosnącym wynikiem operacyjnym, rosnąca z 74.776 tys. zł (za I półrocze 2011 rok) do 152.528 tys. zł (za I półrocze 2012 rok) wartość amortyzacji.

Rentowność brutto za I półrocze 2012 roku wyniosła 23,54% i była wyższa od tej za I półrocze 2011 roku o 10,31 p.p.
Rentowność netto prowadzonej działalności Grupy Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wyniosła za I półrocze 2012 r. 19,11% wobec 10,68% za I półrocze 2011 r.
Wzrost rentowności aktywów (z 2,18% za I półrocze 2011 r. do 5,35% za I półrocze 2012 r.) jest konsekwencją wyższej dynamiki zysku netto w stosunku do przyrostu wartości aktywów Grupy. Widoczne są już efekty gospodarczego wykorzystania majątku dotychczas wytwarzanego przez Jednostkę Dominującą.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA
W trakcie 6 pierwszych miesięcy 2012 roku osiągnięte przez Grupę LW BOGDANKA wielkości przychodów ze sprzedaży były determinowane zamówieniami na dostawy węgla zgodnie z umowami Jednostki Dominującej.

Wydobycie węgla netto  Grupy LW BOGDANKA za I półrocze 2012 roku oraz za I półrocze 2011 roku (w tys. ton)

Za I półrocze 2012 
Za I półrocze 2011 
 Zmiana 2012/2011
[%]
 4 175,06 2 537,68 64,52

W okresie 01.01 – 30.06.2012 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku, wydobycie węgla handlowego wzrosło o 64,52% i wynosiło 4.175,06 tys. ton (rok wcześniej 2.537,68 tys. ton). Wzrost wydobycia węgla handlowego o niemal 65% nastąpił przy wzroście o niecałe 46% wydobycia brutto – oznacza to, że w I półroczu 2012 roku Jednostka Dominująca uzyskała wyższy wskaźnik uzysku ogółem, niż to miało miejsce w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Sprzedaż węgla Grupa LW BOGDANKA za I półrocze 2012 roku oraz I półrocze 2011 roku (w tys. ton)

Za I półrocze 2012
 Za I półrocze 2011Zmiana 2012/2011
[%]
 3 881,41 
 2 659,57  45,94%


W okresie 01.01. – 30.06.2012 roku sprzedano o 45,94% (1.221,84 tys. ton) węgla więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I półroczu 2012 roku sprzedaż węgla handlowego była zgodna z planami i podpisanymi umowami Jednostki Dominującej.

Zapasy węgla [tys. t]
Wyszczególnienie
30.06.2012
 31.12.2011
30.06.2011
Zmiana
[%]
(30.06.2012 / 31.12.2011)
 Zmiana
[%]
(30.06.2012 / 30.06.2011)
Zapasy węgla
 321,44 27,85 14,84 1054,16% 2066,18%


Stan zapasów węgla handlowego posiadanego przez Jednostkę Dominującą na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 321.443,14 ton – oznacza, to, że zapas wzrósł o 293.592,30 ton (+1054,16%) w stosunku do poziomu z dnia 31.12.2011 r. oraz o 306.603,96 ton (+2.066,18%) w stosunku do stanu na dzień 30.06.2011 r. Aktualny poziom zapasu wynika z harmonogramu dostaw węgla na podstawie umów zawartych z odbiorcami. Odpowiada on około dwunastodniowemu wydobyciu węgla handlowego i stanowi operacyjny zapas technologiczny.

- Prezentując dziś wyniki spółki za pierwsze półrocze tego roku, trudno ukryć satysfakcję. Tym bardziej, że Bogdanka reprezentuje branżę, która w Polsce nie cieszy się przychylną opinią. Tym bardziej, że trzycyfrowa dynamika wzrostu zysku operacyjnego i zysku netto nie jest „napompowana” zdarzeniem jednorazowym, a stanowi efekt skutecznej realizacji naszych celów strategicznych.

Bogdanka historycznie wypracowała swój model biznesowy korzystając z rozwiązań pozwalających utrzymać dyscyplinę kosztów. Ten model biznesowy znalazł uznanie i zaufanie uczestników rynku kapitałowego i nadal jest konsekwentnie realizowany. Zwiększając, zgodnie z zapowiedziami produkcję, obniżamy, dzięki efektowi skali, koszty jednostkowe wydobycia węgla. Dlatego też nasza spółka w wielu opiniach oceniana jest jako biznes przewidywalny i dobrze poukładany. Gwarantuję, że będziemy robić wszystko by takich właśnie opinii było jeszcze więcej. – Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.