Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-08-24

Niezmienne perspektywy rozwoju

Komunikat Zarządu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Potencjał Bogdanki gwarancją długofalowych perspektyw jej rozwoju  

W związku z publikacją 9 sierpnia 2012 r. komunikatu spółki Prairie Downs Metals Limited (Prairie) notowanej na giełdzie australijskiej Australian Securities Exchange (ASX), dotyczącgo „Realizacji dużego projektu węglowego w Polsce” i informującego o uzyskaniu koncesji polskiego Ministerstwa Środowiska na rozpoznanie złóż węgla kamiennego w obszarach Kulik, Syczyn, Kopina i Cyców, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie działania wydobywczego spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Zarząd informuje, iż podjęte starania wymienionego podmiotu nie ograniczają i nie wpływają na realizację strategicznych celów spółki i długofalowych perspektyw jej rozwoju.

Zarząd, w oparciu o analizę komunikatu, zwraca uwagę, iż dotyczy on koncesji na rozpoznanie złóż węgla kamiennego udzielonej na okres 3 lat i zobowiązującej do podjęcia określonych działań w tym czasie.

W opinii Zarządu LW Bogdanka S.A., wyrażanej w oparciu o posiadane informacje oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie geologiczno-górnicze, prawdopodobieństwo ekonomiczne realizacji, opisanego Projektu Prairie, jak również projektów jakichkolwiek innych podmiotów, polegające w przyszłości na przekształceniu koncesji rozpoznania złóż w koncesję na eksploatację złoża oraz podjęcie budowy nowej kopalni jest praktycznie bliskie zeru.

Barierę techniczną i ekonomiczną zawsze stanowić będzie m.in. brak na wspomnianych obszarach niezależnej i niezbędnej infrastruktury  transportowej i energetycznej.

Jedynym podmiotem posiadającym taką infrastrukturę, jak również niezbędną wiedzę i doświadczenie związane z charakterystyką eksploatacji opisanych złóż jest LW Bogdanka. Jako jedyna też, w zestawieniu z innym podmiotami podejmującymi inwestycje na tzw. greenfield, może zagwarantować znacząco niższy koszt dostępu do złoża.

Spółka nie ma wpływu na decyzje koncesyjne, dotyczące rozpoznania złóż, udzielone m.in. Kompanii Węglowej oraz Prairie Downs Metals Limited czy innym ewentualnym podmiotom,  przez uprawnione do tego organy administracji państwowej. To państwo również jest właścicielem wszelkich zasobów naturalnych i prowadzi własną politykę ich udostępniania do eksploatacji. W każdym przypadku jednak to realia rynkowe są weryfikatorem efektywności ekonomicznej podejmowanych projektów inwestycyjnych.

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka jest głęboko zaangażowana w proces postępowania zmierzającego do uzyskania koncesji na wydobycie węgla w sąsiadujących z nią  obszarach zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi. Zakres zaawansowania prowadzonych prac,  jak i posiadany potencjał spółki pozwala jej na bezpieczną konkurencję z każdym podmiotem planującym wydobycie węgla na Lubelszczyźnie.