Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-05-09

Wyniki Grupy LW BOGDANKA za 1Q2012

KOMUNIKAT PRASOWY Bogdanka, 9 maja 2012 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2012: Wymierne efekty konsekwentnych inwestycji Wysoka dynamika wzrostu wyników 1Q2012/1Q2011

KOMUNIKAT PRASOWY
Bogdanka, 9 maja 2012


LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2012:
Wymierne efekty konsekwentnych inwestycji
Wysoka dynamika wzrostu wyników 1Q2012/1Q2011


Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I kwartale 2012 roku ponad 477 mln zł przychodów, o blisko 54% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł prawie 119,30 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 99,21 mln zł. Na wyniki operacyjne minionego kwartału wpłynęło uruchomienie wydobycia w Polu Stefanów (październik 2011 r.) oraz wzrost wolumenu węgla przeznaczonego do sprzedaży (w porównaniu do analogicznego kwartału roku 2011).

Głównym celem strategicznym Spółki pozostaje osiągnięcie planowanego poziomu wydobycia ok. 11,5 mln ton węgla rocznie w 2014 roku. Spółka konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, który prowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów.


Potencjał produkcyjny Grupy LW BOGDANKA (w tys. ton)
Za I kwartał 2012
Za I kwartał 2011
Zmiana 2012/2011
[%]
 2 180,64 1 322,30 64,91%


W okresie 01.01 – 31.03.2012 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku, wydobycie węgla handlowego wzrosło o 64,91% i wynosiło 2.180,64 tys. ton (rok wcześniej 1.322,30 tys. ton.). Wzrost wydobycia węgla handlowego o niemal 65% nastąpił przy wzroście o niecałe 50% wydobycia brutto – oznacza to, że w I kwartale 2012 roku LW BOGDANKA S.A. uzyskała wyższy wskaźnik uzysku ogółem, niż to miało miejsce w analogicznym okresie roku poprzedniego.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyszczególnienie
 Za I kwartał 2012Za I kwartał 2011
Zmiana 2012/2011
[%]
 Przychody ze sprzedaży 477 302309 961 53,99%
 Zysk brutto 175 92972 818
 141,60%
 EBITDA 199 046 77 906 155,50%
 EBIT (Zysk operacyjny) 119 297 43 698 173,00%
 Zysk przed opodatkowaniem 123 703 44 835 175,91%
 Zysk netto
 99 210 35 958 175,91%
 Przepływy z działalności operacyjnej 202 734 77 562 161,38%
 Przepływy z działalności inwestycyjnej -138 662 -189 062 -26,66%
 Przepływy z działalności finansowej 50 000 -3 000 -


Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel BOGDANKA uzyskała w pierwszym kwartale 2012 roku 477.302 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 53,99%, tj. o 167.341 tys. zł.

Zysk operacyjny Grupy wzrósł z kwoty 43.698 tys. zł (za I kwartał 2011 roku) do kwoty 119.297 tys. zł (za I kwartał 2012 roku) - zmiana rdr. wyniosła +75.599 tys. zł, tj. o 173,00%. Wartość zysku EBITDA, czyli zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, wyniosła 199.046 tys. zł w okresie 01.01. – 31.03.2012 r. wobec 77.906 tys. zł w analogicznym okresie 2011 r. Wzrost zysku operacyjnego jest pochodną uruchomienia wydobycia w Polu Stefanów (październik 2011 r.) i dodatkowego wolumenu węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Zysk netto za I kwartał 2012 roku wyniósł 99.210 tys. zł wobec 35.958 tys. zł za analogiczny okres 2011 roku, co oznacza, że był wyższy o 175,91%, tj. o 63.252 tys. zł.

W I kwartale 2012 r. Grupa finansowała swoją działalność przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi w poprzednich latach. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wzrosła z 77.562 tys. zł (za I kwartał 2011 r.) do 202.734 tys. zł (za I kwartał 2012 r.), głównie za sprawą wzrostu wolumenu sprzedaży węgla.
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej w okresie 01.01. – 31.03.2012 roku wyniosły -138.662 tys. zł i były niższe od tych z analogicznego okresu 2011 r. o 50.400 tys. zł – kontynuowane są prace w ramach prowadzonego przez Spółka procesu inwestycyjnego, jednak zakres tych prac w poszczególnych analizowanych kwartałach był inny, stąd niższa wartość przepływów pieniężnych netto w 2012 roku.
W okresie styczeń – marzec 2012 r. Grupa wygenerowała dodatnie przepływy netto z działalności finansowej w kwocie 50.000 tys. zł (wykorzystanie trzeciej z czterech dostępnych transz średnioterminowego kredytu obrotowego zaciągniętego w PEKAO SA).

Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA
Wyszczególnienie
Za I kwartał 2012
Za I kwartał 2011
Zmiana [p.p.]
 2012-2011
Zmiana (2012/2011)
[%]
Rentowność sprzedaży brutto 36,86% 23,49% 13,37 56,92%
Rentowność EBITDA 41,70% 25,13% 16,57 65,94%
Rentowność EBIT 24,99% 14,10% 10,89 77,23%
Rentowność brutto 25,92%   
 14,46%   
 11,46   
 79,25%
Rentowność netto 20,79% 11,60% 9,19   
 79,22%
Rentowność aktywów (ROA) 3,13% 1,26%   
 1,87   
 148,41%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 4,53% 1,81% 2,72 150,28%W I kwartale 2012 roku wszystkie wskaźniki rentowności osiągnęły wartości wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego.
Rentowność sprzedaży brutto Grupy LW BOGDANKA wzrosła z 23,49% (za I kwartał 2011 r.) do 36,86% (za I kwartał 2012 r.). Na zmianę wartości tego wskaźnika miał wpływ wyższy (w ujęciu nominalnym) wzrost uzyskanych przychodów w stosunku do poniesionych kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów - przełożyło się to także na wzrost zysku brutto.

W analizowanym okresie rentowność EBIT (zysku operacyjnego) wyniosła 24,99%, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 10,89 p.p. Za zmianę wartości opisywanego wskaźnika odpowiedzialny jest wzrost zysku brutto, który jest realizowany poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży węgla Spółki.

Rentowność EBITDA wzrosła z 25,13% (I kwartał 2011 r.) do 41,70% (I kwartał 2012 r.). Za zmianę wartości wskaźnika odpowiada, poza rosnącym wynikiem operacyjnym, rosnąca z 34.208 tys. zł (za I kwartał 2011 rok) do 79.749 tys. zł (za I kwartał 2012 rok) wartość amortyzacji.

Rentowność brutto za I kwartał 2012 roku wyniosła 25,92% i była wyższa od tej za I kwartał 2011 roku o 11,46 p.p.

Rentowność netto prowadzonej działalności Grupy Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wyniosła za I kwartał 2012 r. 20,79% wobec 11,60% za I kwartał 2011 r.

Wzrost rentowności aktywów (z 1,26% za I kwartał 2011 r. do 3,13% za I kwartał 2012 r.) jest konsekwencją wyższej dynamiki zysku netto w stosunku do przyrostu wartości aktywów Grupy. Widoczne są już efekty gospodarczego wykorzystania majątku dotychczas wytwarzanego przez Spółkę.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA
Wyszczególnienie
 Za I kwartał 2012Udział
[%]
 Za I kwartał 2011Udział
[%]
Sprzedaż węgla 462 340
96,87%   
 289 138 93,28%
Sprzedaż ceramiki
 1 889
 0,39% 2 039 0,66%
Pozostała działalność10 392
 2,18% 12 704 4,10%
Sprzedaż towarów i materiałów
 2 681
 0,56% 6 080 1,96%
Razem przychody ze sprzedaży
 477 302
 100,00% 309 961
 100,00%Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA w trakcie I kwartału 2012 roku (a także I kwartału 2011 roku) była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. wygenerowała 96,87% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 93,28%). Wzrost przychodów ze sprzedaży węgla jest pochodną wyższej ilości sprzedanego węgla (+44,42%), przy wyższej jednostkowej cenie sprzedaży.

Ponad 75% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w okresie 01.01. – 31.03.2012 roku odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A. i Grupą Ożarów. Spadek udziału głównych odbiorców w całkowitej wartości przychodów (w I kwartale 2011 ww. elektrownie generowały ponad 80% przychodów Grupy LW Bogdanka) jest wynikiem dywersyfikacji sprzedaży na mniejszych odbiorców (w związku z dostępnym dodatkowym wolumenem węgla handlowego).

- Bogdanka jest spółką wydobywczą - producentem węgla na potrzeby energetyki zawodowej. Osiągnęliśmy w I kwartale tego roku wyniki o imponującej dynamice wzrostu wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. To nie jest efekt jakiejś nadzwyczajnej rynkowej koniunktury. To skutek konsekwentnej realizacji naszej strategii rozwoju. Przed rokiem spółka dźwigała techniczny, organizacyjny i finansowy ciężar prowadzonych inwestycji. Dziś osiągamy wymierne rezultaty tego procesu. Efektywne wydobycie to jednak również sztuka opanowania zmiennych warunków geologiczno-górniczych. Kontynuacja prac przygotowawczych i udostępniających, określony reżim procesu technologicznego i ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Będziemy w tym konsekwentni. Zwiększając nasze przewagi konkurencyjne chcemy zapewnić trwały wzrost wartości spółki dla akcjonariuszyMirosław Taras, Prezes zarządu LW Bogdanka S.A.