Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-03-20

LW BOGDANKA po 2011 roku

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. W 2011: SKOKOWY WZROST WYDOBYCIA W IV KWARTALE

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. W 2011:
SKOKOWY WZROST WYDOBYCIA W IV KWARTALE

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych kopalni w Europie, najbardziej efektywna spółka węglowa w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, zrealizowała kluczowe zadania inwestycyjne. W październiku 2011 r. Spółka uruchomiła wydobycie w Polu Stefanów osiągając w IV kwartale poziom 2 mln ton węgla handlowego wobec 1,4 mln uzyskanego w IV kwartale 2010. Łączna produkcja w minionym roku 5 838,4 tys. ton przekroczyła rekordowy dotychczas wynik 5 800,03 tys. ton
z 2010 roku.

Zysk netto Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za 2011 r. wyniósł 221,25 mln zł, wobec 230,12 mln zł w 2010 r. (spadek o 3,86%). Zysk operacyjny w tym okresie w wysokości 265,74 mln zł był o 3,88% niższy niż w 2010 r. kiedy spółka osiągnęła EBIT na poziomie 276,47 mln zł. EBITDA Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA w 2011 r. wzrosła o 8,7%, z 414,55 mln zł do poziom 450,60 mln zł., wobec roku 2010.

Grupa osiągnęła te wyniki przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ponad 1,30 mld zł, które były o 5,76% wyższe niż w 2010 r. (kiedy uzyskano ponad 1,23 mld zł), przy realizacji zadań inwestycyjnych w 2011 r. na poziomie 690,53 mln zł.

Jednym z głównych celów strategicznych Spółki na 2012 rok pozostaje kontynuacja zadań mających na celu osiągnięcie planowanego poziomu wydobycia 11,5 mln ton węgla rocznie w 2014 roku, a tym samym podwojenia swojego udziału w rynku producentów węgla energetycznego w Polsce.WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po czterech kwartałach 2011 r. przedstawia tabela poniżej:


w tys. zł
1 - 4Q
2011
 1 - 4Q
2010
Zmiana
[%]
 Przychody ze sprzedaży
 1 301 349 1 230 447 5,76
 Zysk brutto
 384 653 409 684 -6,11
 EBITDA 450 603 414 548 8,70
 Zysk operacyjny
 265 739 276 472 -3,88
 Zysk netto
 221 246 230 122 -3,86


W trakcie czterech kwartałów 2011 roku Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. uzyskała 1.301.349 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5,76%, tj. o 70.902 tys. zł.

Wartość zysku EBITDA, czyli zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, wzrosła o 8,70% w okresie 01.01. – 31.12.2011 r. i wyniosła 450.603 tys. zł wobec 414.548 tys. zł w analogicznym okresie 2010 r.

Za 12 miesięcy 2011 roku Grupa odnotowała spadek zysku operacyjnego - zmiana r/r. wyniosła - 3,88%, co jest pochodną wyższych kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, na co składał się m.in.: wzrost kosztów usług obcych, wzrost wartości kosztów materiałowych i energii (w związku z przygotowaniem i uruchomieniem wydobycia w polu Stefanów), wzrost kosztów wynagrodzeń (wyższy średni stan zatrudnienia) oraz wzrost kosztów amortyzacji (w 2011 roku Spółka oddała do użytkowania część majątku związanego z uruchomieniem wydobycia w polu Stefanów, uruchomiona została także pierwsza ściana w Polu Stefanów – przełożyło się to wzrost amortyzacji naturalnej).

W samym IV kwartale 2011 r., po uruchomieniu wydobycia w Polu Stefanów, Grupa uzyskała przychody w wysokości 435.588 tys. zł, tj. o 47,05% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY GRUPY LW BOGDANKA

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA w trakcie 2011 roku pozostawała produkcja i sprzedaż węgla energetycznego (94,11% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży wobec 96,80% w 2010).


Wyszczególnienie
 1 - 4Q
2011
Udział
[%]
1 - 4Q
2010
Udział
[%]
Sprzedaż węgla
 1 224 690 94,11 1 191 016 96,80
Sprzedaż ceramiki
 8 678 0,66
 7 868 0,64
Pozostała działalność
 43 807 3,37 22 442 1,82
Sprzedaż towarów i materiałów
 24 174 1,86 9 121 0,74
 Razem przychody ze sprzedaży
 1 301 349 100,00
 1 230 447 100,00


Ponad 80% ze zrealizowanej wartościowej sprzedaży węgla w analizowanym okresie 2011 roku (podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między Spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. a jej głównymi odbiorcami, w tym Elektrownią „Kozienice” S.A. Grupa ENEA, Elektrownią Połaniec S.A. - GDF Suez Energia S.A., S.A., ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A. i Grupą Ożarów.

Wzrost przychodów ze sprzedaży węgla w 2011 jest pochodną wyższej ilości sprzedanego węgla (+3,68%), przy nieznacznie wyższej jednostkowej cenie sprzedaży.

Przychody z pozostałej działalności stanowiły w tym okresie 3,37% wobec 1,82% rok wcześniej i związane były głownie z usługami transportu węgla świadczonymi przez Spółkę na rzecz jednego z odbiorców oraz przychody z tytułu dzierżawy środków trwałych.


 Wyszczególnienie 1 - 4Q
2011
 1 - 4Q
2010
 Zmiana
[p.p.]
2011 - 2010
 Rentowność sprzedaży brutto
 29,56% 33,30% - 3,74
 Rentowność EBITDA
 34,63% 33,69% 0,94
 Rentowność EBIT
 20,42% 22,47% - 2,05
 Rentowność brutto
 20,90% 23,42% - 2,52
 Rentowność netto
 17,00% 18,70% - 1,70
 Rentowność aktywów (ROA)
 7,49% 8,69% - 1,20
 Rentowność kapitałów własnych (ROE)
 10,76% 12,41% - 1,65


W trakcie czterech kwartałów 2011 roku wszystkie wskaźniki rentowności (poza rentownością EBITDA) osiągnęły wartości niższe aniżeli w tym samym okresie roku poprzedniego.

Rentowność EBITDA Grupy LW BOGDANKA wzrosła z 33,69% (2010 r.) do 34,63% (2011 r.). Za zmianę wartości wskaźnika odpowiada rosnąca ze 138.076 tys. zł w 2010 r. do 184.864 tys. zł w 2011 wartość amortyzacji.

Na spadek wartości rentowności sprzedaży brutto z 33,30% do 29,56% miał wpływ niższy (w ujęciu nominalnym) wzrost uzyskanych przychodów w stosunku do poniesionych kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów - przełożyło się to także na spadek w ujęciu rocznym zysku brutto.
Spadek rentowności aktywów (z 8,69% do 7,49%) jest konsekwencją niższego wyniku netto oraz wyższego średniego stanu aktywów trwałych wykazanych w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy. Grupa, a szczególnie Spółka, wytwarza majątek, z którego korzyści gospodarcze będą widoczne w następnych okresach.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku rentowności aktywów, spadek rentowności kapitałów własnych spowodowany jest przez obniżenie zysku netto (o 3,86%), przy jednoczesnym wzroście (o 8,82%) wartości kapitałów własnych. Efekty wykorzystania kapitałów własnych do finansowania działalności Grupy widoczne będą w następnych okresach sprawozdawczych.

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY LW BOGDANKA

W trakcie czterech kwartałów 2011 roku (podobnie jak w poprzednich latach) osiągnięte przez Grupę Kapitałową LW BOGDANKA wielkości przychodów ze sprzedaży były determinowane głównie przez potencjał wydobywczy Spółki.

W październiku 2011 r. Spółka uruchomiła produkcję w Polu Stefanów. Rozpoczął prace kompleks strugowy zainstalowany w ścianie 385/2 o długości 305 metrów i wybiegu 5070 metrów. Do użytku oddany został szyb wydobywczo – wentylacyjny 2.1 z naczyniami wyciągowymi o pojemności 40 ton każdy. Optymalizacja pracy urządzenia pozwoliła na osiągnięcia prędkości 18 metrów na sekundę w transporcie węgla z dołu na powierzchnię. Do ruchu dopuszczony został też zabudowany układ transportu węgla tzw. estakada z Pola Stefanów do Bogdanki. Kontynuowane były prace przy II etapie rozbudowy Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Eksploatacja pokładu węgla w Stefanowie pozwoliła na uzyskanie przez Spółkę w IV kwartale 2011 r. rekordowych miesięcznych poziomów wydobycia: 543 tys. ton węgla handlowego netto w październiku, 699 tys. ton w listopadzie
i 763 tys. ton w grudniu.

PLANY INWESTYCYJNE LW BOGDANKA

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku wyniosła  690,53 mln zł, na 2012 rok wielkość ta planowana jest w wysokości 719,33 mln zł.
Inwestycje zrealizowane w 2011 roku oraz plany inwestycyjne na 2012 rok, w podziale na zadania, przedstawia tabela poniżej:


 Zadanie inwestycyjne2011
Plan
2011
Realizacja
2012
Plan
 [tys. zł]
 [tys. zł]
 [tys. zł]
 Gr. 1
Inwestycje rozwojowe
(rozbudowa pola Stefanów)
437 369 384 308235 666
 AInfrastruktura techniczna
(szyb 2.1, rozbudowa ZPMW, pozostałe)
303 682 246 439136 719
 BUdostępnienie pokładów węgla w polu Stefanów
133 687 137 86998 947
 Gr. 2
 Inwestycje rozwojowe inne1 0000
7 220
 Gr. 3
 Inwestycje odtworzeniowe 105 988 101 63748 944
 A Modernizacje i remonty maszyn i urządzeń 34 631 33 59526 810
 B Budowa i modernizacja budowli i instalacji71 357
68 042
22 134
 Gr. 4
Ochrona środowiska 2 125 1 5278 425
 Gr. 5
Wykonanie i modernizacja wyrobisk
w polu Bogdanka, Nadrybie i Stefanów
 121 206
 116 389137 683
 Gr. 6
Zakupy maszyn i urządzeń 121 715 86 668
281 388
 Razem789 403 690 529719 326


Podstawowym celem planu inwestycji na 2011 rok było kontynuowanie rozpoczętych zadań zmierzających do podwojenia wydobycia w 2014 roku. Realizacja planu umożliwiła uruchomienie w roku 2011 wydobycia szybem 2.1 w polu Stefanów.

Nakłady inwestycyjne na 2011 rok planowane były w wysokości 789 403,0 tys. zł.

Plany inwestycyjne Spółki w 2012 roku obejmują inwestycje w infrastrukturę techniczną,
w tym m.in.:
  • zakończenie budowy zbiorników retencyjnych przy szybie 2.1 w polu Stefanów,
  • dokończenie budowy obiektów budowlanych powierzchni pola Stefanów tj. plac manewrowy i ogrodzenie pola,
  • centralna klimatyzacja pola Stefanów – rozbudowa,
  • zakończenie Rozbudowy Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla uzyskania zdolności  przeróbczych na poziomie 2400 t/d oraz rozbudowę składowiska węgla,- dalsze inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe oraz prace z zakresu udostępniania pokładów węgla (m.in. drążenie wyrobisk przyścianowych dla uruchomienia drugiej ściany w Polu Stefanów w pokładzie 385/2)

W minionym roku zmagaliśmy się z czasem, trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi, optymalizacją parametrów pracy nowych maszyn i urządzeń oraz opóźnieniami w harmonogramie robót prowadzonych przez podwykonawców. Czekaliśmy na pierwszy węgiel z Pola Stefanów, który wyjechał na powierzchnię w sierpniu 2011 r. Od października ruszyła tam pełna produkcja. Inżynierowie Bogdanki wdrożyli szereg innowacyjnych rozwiązań w systemach urobku, transportu i suchej przeróbki surowca. Przyniosło to efekt skokowego wzrostu wydobycia w IV kwartale. To pokazuje prawdziwy potencjał LW BOGDANKA S.A., który systematycznie i konsekwentnie będziemy podnosić” – Mirosław Taras, Prezes Zarządu. 
Dalszych informacji udziela:

Tomasz Zięba
Rzecznik prasowy LW Bogdanka S.A.
tel. (81) 462 56 04
e-mail: tzieba@lw.com.pl