Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2011-12-05

Proces wprowadzania akcji serii B do obrotu - informacje dla osób uprawnionych

W dniu 8 grudnia 2009 r. Skarb Państwa dokonał pierwszej transakcji zbycia akcji Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (dalej Spółka) na zasadach ogólnych, czego konsekwencją było uzyskanie przez osoby uprawnione prawa do nieodpłatnego nabycia akcji serii B (dalej Akcje lub Akcje Serii B).

W dniu 8 grudnia 2009 r. Skarb Państwa dokonał pierwszej transakcji zbycia akcji Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (dalej Spółka) na zasadach ogólnych, czego konsekwencją było uzyskanie przez osoby uprawnione prawa do nieodpłatnego nabycia akcji serii B (dalej Akcje lub Akcje Serii B). Trwający obecnie proces nieodpłatnego udostępniania Akcji zostanie zakończony w dniu 9 marca 2012 r.*

Z uwagi na upływający w dniu 8 grudnia 2011 r. termin ograniczenia zbywalności Akcji, Zarząd Spółki podjął niezbędne kroki mające na celu umożliwienie obrotu wskazanymi Akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

W szczególności, w dniu 29 listopada 2011 r. w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) złożony został prospekt emisyjny. Po jego zatwierdzeniu, co nastąpić powinno w styczniu 2012 r., akcje serii B będą mogły być zbywane na Giełdzie.

Przypominamy, że warunkiem dokonywania transakcji zbycia Akcji na GPW jest posiadanie rachunku inwestycyjnego (maklerskiego) oraz zdeponowanie na nim Akcji należących do osób uprawnionych.

Akcje osób uprawnionych, które na etapie zawarcia umowy ze Skarbem Państwa dokonały otwarcia rachunku inwestycyjnego w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A., zostaną automatycznie zapisane na ich rachunkach inwestycyjnych.

Osoby uprawnione, które na etapie podpisywania umowy nieodpłatnego nabycia Akcji ze Skarbem Państwa nie dokonały otwarcia rachunku inwestycyjnego w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A., mogą go otworzyć i złożyć dyspozycję zdeponowania na nim posiadanych Akcji w:

  • Punkcie Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, tel. (81) 532 94 13 lub
  • w dniach 8 – 16 grudnia 2011 r. w godz. 9.00 - 15.00 w tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., tel. (81) 462 54 05 zlokalizowanym w siedzibie Spółki (Bogdanka, Cechownia pok. 221).
W tych punktach można będzie uzyskać wszelkie szczegółowe informacje o procesie.

Natomiast osoby uprawnione, posiadające rachunek inwestycyjny w innym biurze maklerskim aniżeli Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., mogą złożyć dyspozycję zdeponowania na swoim rachunku posiadanych Akcji w dniach 12 – 16 grudnia 2011 r.:

  • w godz. 9:00 – 17:00 w Punkcie Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, tel. (81) 532 94 13 lub
  • w godz. 9.00 - 15.00 w tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., tel. (81) 462 54 05 zlokalizowanym w siedzibie Spółki (Bogdanka, sala konferencyjna na II piętrze, pok. 221, Cechownia).

Akcje osób uprawnionych, które nie złożą dyspozycji deponowania, zostaną zapisane na rachunku sponsora emisji, prowadzonym przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Wówczas obracać tymi akcjami będzie można dopiero po uprzednim zdeponowaniu ich na indywidualnym rachunku inwestycyjnym. W tym celu, począwszy od pierwszego dnia notowania Akcji serii B na GPW, osoby uprawnione będą mogły odebrać z Punktu Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, dokument potwierdzenia nabycia tych akcji, który powinien być złożony w podmiocie prowadzącym rachunek inwestycyjny osoby uprawnionej.


Informacja na temat dnia pierwszego notowania Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki.

W przypadku wątpliwości prosimy także o kontakt ze Spółką: tel.: (81) 462 56 11, (81) 462 56 29.

* termin 9 marca 2012 r. nie dotyczy spadkobierców uprawnionych pracowników zmarłych przed upływem tego terminu, którzy to spadkobiercy do dnia 9.03.2012 r. poinformują Spółkę, że nie później niż w dniu 9.03.2012 r. złożony został do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku albo do tego dnia przedstawią spółce zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Spadkobiercy tacy mają 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub miesiąc od dnia przedstawienia aktu poświadczenia dziedziczenia – na zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia akcji.