Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2011-11-09

Wyniki GK LW BOGDANKA po trzecim kwartale 2011

URUCHOMIENIE WYDOBYCIA SZYBEM 2.1 W POLU STEFANÓW, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w trakcie trzech kwartałów 2011 roku prawie 866 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 101,69 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 88,04 mln zł. Na wyniki finansowe Spółki w minionych dziewięciu miesiącach istotny wpływ miały wydatki związane z realizacją inwestycji w Polu Stefanów. W tym okresie  inwestycje rzeczowe Grupy wyniosły ponad 545 mln zł i były wyższe o 9,3% niż rok wcześniej. Aktualnie Grupa Kapitałowa tworzy majątek, z którego korzyści będzie czerpać w przyszłości.

Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata pozostaje podwojenie poziomu wydobycia z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu ok. 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.

Dotychczasowa realizacja planu inwestycyjnego umożliwiła uruchomienie w październiku 2011 roku wydobycia szybem 2.1 w polu Stefanów. Jednocześnie już na początku listopada Spółka osiągnęła oczekiwany, na tym etapie inwestycji, poziom wydobycia średnio 10 tysięcy ton węgla na dobę szybem w Stefanowie. Eksploatacja pokładu węgla prowadzona jest kompleksem strugowym zakupionym przez Spółkę w 2010 roku.

Wydobycie brutto (1,9-proc. wzrost w 3 kwartałach 2011 r. wobec 3 kwartałów roku 2010) odbywa się obecnie przy wykorzystaniu maksymalnych mocy i zdolności wydobywczych. Na wydobycie netto (12,6-proc. spadek za 9 m-cy 2011 roku, wobec analogicznego okresu roku poprzedniego) ma wpływ natężenie prowadzonych obecnie prac, udostępniających i przygotowawczych dla nowych ścian, a także charakterystyka geologiczna eksploatowanych pokładów.

Pomimo tych prac, Spółka utrzymuje wysoką efektywność wydobycia węgla, istotnie przewyższającą średnią w branży w Polsce - wydajność ogólna za 3 kwartały 2011 roku wyniosła 238,38% średniej w branży, a  wydajność dołowa: 315,82%.


WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po trzech kwartałach 2011 r. przedstawia tabela poniżej:
W tys. zł
1-3Q 2011
1-3Q 2010
Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży 865 761
934 224
-7,33
Zysk brutto 182 880
317 232
-42,35
EBITDA
220 662
337 458
-34,61
Zysk operacyjny 101 691
233 140
-56,38
Zysk netto 88 043
192 980
-54,38

W trakcie 3 kwartałów 2011 roku Grupa Kapitałowa LW BOGDANKA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 865,76 mln zł. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy w tym okresie była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego.

Spadek przychodów ze sprzedaży węgla jest pochodną niższej ilości sprzedanego węgla (-9,86%), przy nieznacznie wyższej jednostkowej rozliczeniowej cenie sprzedaży.

Ponad 85% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w okresie trzech kwartałów 2011 roku (podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między Spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. a Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A. i Grupą Ożarów.


POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY LW BOGDANKA

W okresie 1-3 kw. 2011 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, wydobycie węgla handlowego spadło o 12,65% i wynosiło 3,83 mln ton (rok wcześniej 4,39 mln ton.)

Potencjał produkcyjny LW Bogdanka za 3 kwartały 2011 roku i 3 kwartały 2010 roku (w tys. ton):
1-3Q 2011 1-3Q 2010 Zmiana [%] 2011/2010
3 833,21
4 388,09
-12,65%

Spadek wydobycia węgla handlowego (pomimo wzrostu o prawie 2% wydobycia brutto) jest wynikiem m.in. większego natężenia prac przygotowawczych. W analizowanym okresie 2011 roku wykonano o 5% więcej chodników niż w analogicznym okresie 2010 r. Wyrobiska te wykonano w ramach rozcinki pola Stefanów pod planowane zwiększenie (podwojenie) zdolności wydobywczej zakładu górniczego od końca 2013 roku.

Eksploatowane aktualnie złoża w Bogdance cechują się przejściowo bardziej zmienną charakterystyką geologiczną, co w 2 i 3 kwartale 2011 roku miało dodatkowy wpływ na odnotowany niższy wskaźnik uzysku.

Rozpoczęcie eksploatacji w Polu Stefanów (ruch próbny ściany od początku października 2011 roku) pozwoliło na osiągnięcie przez Spółkę w październiku 2011 r. poziomu wydobycia netto  w wysokości 543 tys. ton, wobec 512 tys. ton w analogicznym okresie 2010 r. Jest to najwyższa uzyskana dotychczas przez Spółkę miesięczna wielkość produkcji węgla handlowego.

W okresie trzech kwartałów 2011 roku sprzedano o 9,86% (431,64 tys. ton) węgla mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Sprzedaż węgla LW Bogdanka za 3 kwartały 2011 roku i 3 kwartały 2010 roku (w tys. ton):
1-3Q 20111-3Q 2010Zmiana [%] 2011/2010
3 945,19
4 376,83
-9,86%WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI LW BOGDANKA

Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA:
Wyszczególnienie
1-3Q 2011  1-3Q 2010 Zmiana [p.p.] 2011/2010
Rentowność sprzedaży brutto
21,12%
33,96%
-12,84
Rentowność EBITDA
25,49%
36,12%
-10,63
Rentowność EBIT 11,75%
24,96%
-13,21
Rentowność brutto 12,60%
25,89%
-13,29
Rentowność netto 10,17%
20,66%
-10,49
Rentowność aktywów (ROA) 3,09%
7,40%
-4,31
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 4,43%
10,51%
-6,08

W trakcie pierwszych 3 kwartałów 2011 roku wszystkie wskaźniki rentowności osiągnęły wartości niższe aniżeli w tym samym okresie roku poprzedniego.

Na zmianę wartości wskaźnika rentowność sprzedaży brutto miała wpływ dodatnia dynamika kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów przy ujemnej dynamice przychodów.

Za zmianę wartości wskaźników rentowności EBIT i EBITDA jest odpowiedzialny (podobnie jak w przypadku rentowności sprzedaży brutto) wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, przy jednocześnie niższych przychodach ze sprzedaży.

Spadek rentowności aktywów (z 7,40% do 3,09%) jest konsekwencją niższego wyniku netto oraz realizowanego przez LW BOGDANKA S.A. dużego procesu inwestycyjnego (głównie rozbudowa Pola Stefanów) – aktualnie Grupa Kapitałowa tworzy majątek, z którego korzyści będzie czerpać w przyszłości. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności aktywów.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku rentowności aktywów, spadek rentowności kapitałów własnych spowodowany jest przez obniżenie zysku netto (o 54,38%) przy jednoczesnym wzroście (o 2,05%) wartości kapitałów własnych. Efekty wykorzystania kapitałów własnych do finansowania działalności Grupy widoczne będą w następnych latach. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności kapitałów własnych.


INWESTYCJE W 2011 ROKU

W okresie trzeciego kwartału 2011 roku Grupa Kapitałowa LW BOGDANKA realizowała zakres robót inwestycyjnych niezbędnych do podwojenia wydobycia węgla w 2014 roku.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2011 roku przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
1-3Q2011
(tys. zł)
1-3Q2010
(tys. zł)
Wydatki inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 561 555
462 207
Wydatki inwestycyjne na nabycie wartości niematerialnych
 393
 55

Wydatki inwestycyjne (płatności zgodnie z terminami wynikającymi z umowy) obejmują zobowiązania z tytułu inwestycji realizowanych w roku ubiegłym oraz części nakładów poniesionych w trzecim kwartale 2011 roku.

Z tytułu realizacji inwestycji w okresie trzech pierwszych kwartałów 2011 roku poniesiono nakłady na środki trwałe w budowie w kwocie 545,34 mln zł. Nakłady te dotyczą następujących grup inwestycji:
Główne inwestycje rzeczowe
 Nakłady poniesione
w okresie
1-3Q2011
(tys. zł)
 Nakłady poniesione
W okresie
1-3Q2010
(tys. zł)
Roboty budowlano-montażowe 402 792
271 889
Kompletacja dostaw i zakupy gotowych dóbr 140 761
223 937
Pozostałe 1 745
2 854
Zaliczki na środki trwałe w budowie 40
96
Razem 545 338
498 776

Podstawowym celem planu inwestycji na trzy kwartały 2011 roku było zakończenie rozpoczętych zadań zmierzających do podwojenia wydobycia w 2014 roku. Dotychczasowa realizacja planu umożliwiła uruchomienie, w październiku 2011 roku, wydobycia szybem 2.1 w polu Stefanów.

Jednocześnie już na początku listopada Spółka osiągnęła docelowy, oczekiwany na tym etapie inwestycji, poziom wydobycia - średnio 10 tysięcy ton węgla na dobę szybem wydobywczo-wentylacyjnym 2.1 w Polu Stefanów. Eksploatacja pokładu węgla prowadzona jest tam kompleksem strugowym zakupiony przez Spółkę w 2010 roku. Urządzenie to osiągnęło w ubiegłym roku rekordowy w światowej skali poziom 16,8 tys. ton urobku w ciągu doby. Po modernizacji kompleks strugowy został zainstalowany w Stefanowie. Ściana, która jest nim eksploatowana, ma długość 305 metrów i wybieg 5070 metrów. Oczekiwany na tym etapie poziom średniego dobowego wydobycia został osiągnięty po fazie rozruchu i optymalizacji parametrów poszczególnych urządzeń.