Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2011-09-01

Wyniki GK LW BOGDANKA po pierwszym półroczu 2011

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO I PÓŁROCZU 2011: ZDECYDOWANE ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO I PÓŁROCZU 2011: ZDECYDOWANE ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI

Na konferencji w dniu 31 sierpnia 2011 r. Zarząd Spółki podał wyniki za pierwsze półrocze bieżącego roku.  Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w pierwszym półroczu 2011 roku przeszło 582 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 70,41 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 62,16 mln zł. Na wyniki operacyjne Spółki w I półroczu istotny wpływ miały wydatki związane z realizacją inwestycji w Polu Stefanów. W tym okresie spółka poniosła wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 378,67 mln zł i była to kwota o 37,58% wyższa niż rok wcześniej.  

Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata pozostaje podwojenie poziomu wydobycia, z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Dotychczasowa realizacja planu umożliwi uruchomienie w III kwartale 2011 roku wydobycia szybem 2.1 w Polu Stefanów, co było podstawowym celem prac inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2011 roku.

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Grupa LW BOGDANKA uzyskała w I półroczu 2011 roku 582,08 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (co stanowi wzrost o 0,69% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym drugim kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa uzyskała przychody w wysokości 272,12 mln zł, tj. o 4,18% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
 

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po drugim kwartale 2011 oraz pierwszym półroczu 2011 r. przedstawia tabela poniżej:
W tys. zł
2Q 2011
2Q 2010
 Zmiana (%)1-2Q 2011 
1-2Q 2010 
 Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży 272 120 284 003 -4,18 582 081 578 099 0,69
Zysk brutto 48 798 87 431 -44,19  121 616 183 103 -33,58
EBITDA
67 279
99 431
-32,34
145 185
194 709
-25,43
Zysk operacyjny26 711
 64 474
-58,57
70 409
126 638
 -44,40
Zysk netto26 205
54 150
-51,61
62 163
106 920
-41,86
Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA w trakcie I półrocza 2011 roku (a także 2010 roku) była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta w pierwszym półroczu 2011 r. wygenerowała 92,13% osiąganych przez Grupę Kapitałową przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 96,85%). Spadek przychodów ze sprzedaży węgla jest pochodną niższej ilości sprzedanego węgla (-2,64%), przy wyższej jednostkowej cenie sprzedaży.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA

Wyszczególnienie
(tys. zł)
1-2Q
2011
udział
[%]
1-2Q
2010
udział
[%]
Sprzedaż węgla536 28192,13559 91496,85
Sprzedaż ceramiki
4 6490,803 535 0,61
Pozostała działalność
23 7654,0810 7001,85
Sprzedaż towarów i materiałów
17 3862,993 9500,69
Razem przychody ze sprzedaży582 081100,00578 099100,00Około 85% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie (podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między Spółką Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. a Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A. i Grupa Ożarów S.A.

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY LW BOGDANKA

Potencjał produkcyjny LW Bogdanka za I półrocze 2011 roku i I półrocze 2010 roku
(w tys. ton)
1-2Q 20111-2Q 20101-2Q 2011/ 1-2Q2010
[%]
2 537,682 815,86-9,88%


W trakcie pierwszego półrocza 2011 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, wydobycie węgla handlowego spadło o 9,88% i wynosiło 2,54 mln ton (rok wcześniej – 2,82 mln ton). Spadek wydobycia węgla handlowego przy wzroście o ponad 1% wydobycia brutto jest wynikiem większego natężenia prac przygotowawczych - w I półroczu 2011 roku wykonano prawie o 15% więcej chodników niż w analogicznym okresie 2010 r., a także gorszą charakterystyką geologiczną eksploatowanego aktualnie złoża, co znacząco wpłynęło na odnotowany wskaźnik uzysku. W związku z poprawiającymi się warunkami górniczo - geologicznymi złoża, należy oczekiwać poprawy wskaźnika uzysku netto w następnych okresach sprawozdawczych. LW BOGDANKA S.A. stale dąży do maksymalizacji wartości wskaźnika uzysku w ramach eksploatowanego złoża.
Sprzedaż węgla LW Bogdanka za I półrocze 2011 roku i I półrocze 2010 roku
(w tys. ton)
1-2Q 20111-2Q 2010Zmiana 2011/2010
[%]
2 659,572 731,57-2,64%W pierwszym półroczu Spółka sprzedała o 2,64% (72,00 tys. ton) węgla mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Konsekwencją zmniejszonej sprzedaży węgla przy mniejszym wydobyciu węgla handlowego był spadek posiadanego zapasu węgla handlowego do 14,84 tys. ton.