Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2011-05-12

Wyniki za 1Q2011 zgodne z założeniami Spółki

ZDECYDOWANE ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH WPŁYNĘŁO NA ZYSKI Na konferencji w dniu 12 maja 2011 r. Zarząd Spółki podał wyniki za I kwartał bieżącego roku.

ZDECYDOWANE ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH WPŁYNĘŁO NA ZYSKI


Na konferencji w dniu 12 maja 2011 r. Zarząd Spółki podał wyniki za I kwartał bieżacego roku. Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A wypracowała w I kw. 2011 roku niemal 310 mln zł przychodów, czyli o ponad 5% wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 43,70 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 35,96 mln zł. Na wyniki operacyjne minionego kwartału wpłynął większy zakres robót przygotowawczych realizowanych przez Spółkę (wykonano o 20% więcej chodników niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), co skutkowało niższym uzyskiem węgla handlowego, jak również niższa dynamika wzrostu przychodów operacyjnych w I kw. 2011 r. (ok. 5%) od dynamiki wzrostu kosztów operacyjnych (ok. 14%).

Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata pozostaje podwojenie poziomu wydobycia, z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Spółka konsekwetnie realizuje cele związane z programem inwestycyjnym, a dotychczas zanotowane przesunięcia w harmonogramie inwestycji nie będą miały wpływu na terminowe zakończenie inwestycji w Polu Stefanów do roku 2014 r.

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY


W trakcie pierwszego kwartału 2011 roku Grupa Kapitałowa LW BOGDANKA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 309,96 mln zł – były one wyższe o 15,87 mln zł od przychodów osiągniętych w ciągu pierwszego kwartału 2010 roku. Wzrost przychodów był konsekwencją wzrostu wolumenu sprzedaży węgla handlowego o 5,2%, przy jednocześnie nieznacznie niższej (w stosunku do I kw. 2010 roku) średniej cenie tony sprzedanego węgla (zmiana struktury sprzedaży).

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po pierwszym kwartale 2011 r. przedstawia tabela poniżej:

Tys. zł
I kwartał 2011
I kwartał 2010
Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży
309 961
294 096
+5,39
Zysk brutto
72 818
95 672
-23,89
EBITDA
77 906
95 261
-18,22
Zysk operacyjny
43 698
62 164
-29,71
Zysk netto
35 958
52 770
-31,86

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW Bogdanka w I kwartale 2011 roku (a także 2010 roku) była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta wygenerowała w pierwszym kwartale 93,28% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 96,87%). Nieznaczny spadek udziału przychodów z węgla w przychodach ogółem wynika z dodatkowych przychodów w pozostałych grupach, a nie ze spadku wartościowego przychodów z węgla.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA:

Wyszczególnienie (tys. zł)
I kwartał 2011
Udział %
I kwartał 2010
 Udział %
Sprzedaż węgla
289 138
93,28
284 890
96,87
Sprzedaż ceramiki
2 039
0,66
1 463
0,50
Pozostała działalność
12 704
4,10
5 844
1,99
Sprzedaż towarów i materiałów
6 080
1,96
1 899
0,64
Razem przychody ze sprzedaży
309 961
100,00
294 096
100,00

Ponad 80% ze zrealizowanej wartościowej sprzedaży węgla odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między Spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. a jej głównymi odbiorcami, w tym Elektrownią „Kozienice” S.A. Grupa ENEA, Elektrownią Połaniec S.A. - GDF Suez Energia S.A., S.A. i ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A.

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY LW BOGDANKA

Potencjał produkcyjny LW Bogdanka za I kw. 2011 roku i I kw. 2010 roku (w tys. ton):

 I kwartał 2011 I kwartał 2010Zmiana % 2011/2010
 1 322,301 400,80
-5,60

W trakcie pierwszego kwartału 2011 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, wydobycie węgla handlowego spadło o ponad 5% i wynosiło 1.322,30 tys. ton (rok wcześniej było to 1.400,80 tys. ton). Spadek wydobycia węgla handlowego przy wzroście o ponad 9% wydobycia brutto jest wynikiem większego natężenia prac przygotowawczych (w I kwartale 2011 roku wykonano o 20% więcej chodników niż w analogicznym okresie 2010 r.) oraz gorszych od oczekiwanych parametrów eksploatowanego aktualnie pokładu, co znacząco wpłynęło na odnotowany wskaźnik uzysku.

Sprzedaż węgla LW Bogdanka za I kw. 2011 roku i I kw. 2010 roku (w tys. ton):

 I kwartał 2011 I kwartał 2010Zmiana % 2011/2010
 1 442,271 370,90
5,21

W pierwszym kwartale sprzedano o 5,21% (71,37 tys. ton) węgla więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Konsekwencją wzrostu sprzedaży węgla przy zmniejszonym wydobyciu węgla handlowego był spadek posiadanego zapasu węgla handlowego do 16,76 tys. ton.
112„Pierwszy kwartał 2011 roku upłynął w LW BOGDANKA na wytężonych pracach przygotowawczych. W tym okresie wykonaliśmy zdecydowanie więcej chodników niż rok wcześniej. Wpłynęło to na nasze wyniki operacyjne w pierwszych trzech miesiącach roku, ale za to przyniesie korzyści w kolejnych okresach. Podtrzymujemy plan oddania pola Stefanów w zakładanym terminie. Zdecydowanie zwiększy to potencjał wydobywczy LW BOGDANKA i jest priorytetem naszej strategii rozwoju” - powiedział Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
Poniżej do pobrania jest prezentacja przedstawiająca wyniki Spółki za 1Q2011.