Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-08-31

31-08-2010 --- LW „Bogdanka” S.A. po I półroczu 2010: wzrost wyników finansowychSpółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I półroczu 2010 r. 106,92 mln zł zysku netto (o 27,99% więcej niż rok wcześniej) oraz zysk operacyjny na poziomie 126,64 mln zł (o ponad 21,13% wyższy niż w I półroczu 2009 roku). Przychody ze sprzedaży w tym okresie wzrosły o ponad 11% do blisko 578,1 mln zł.


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po I półroczu 2010 r. przedstawia tabela poniżej:

 W tys. zł
I półrocze 2010
I półrocze 2009
Zmiana (%)
 Przychody ze sprzedaży
 578 099
520 795
+ 11,00
 Zysk brutto
 183 103
 156 620
+ 14,71
 EBITDA 194 709
 173 695
+ 12,10
 Zysk operacyjny
 126 638
 104 546
+ 21,13
 Zysk netto
 106 920
 83 538
 + 27,99


W pierwszym półroczu 2010 roku Grupa LW BOGDANKA osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 11% od przychodów osiągniętych w tym samym okresie 2009 roku.

Dodatnią dynamikę zmian odnotowała najbardziej znacząca dla Grupy część przychodów, tj. przychody ze sprzedaży węgla, które wzrosły o 12,04% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009. Wzrost tej grupy przychodów został spowodowany głównie zwiększoną - o 17,38% - ilością sprzedanego węgla. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły w analizowanym okresie o 132,08%, z 1.702 tys. zł do 3.950 tys. zł. Z kolei przychody ze sprzedaży ceramiki oraz z pozostałej działalności zostały zrealizowane na poziomie niższym niż w I półroczu 2009 roku. Największym spadkiem charakteryzowała się sprzedaż ceramiki (-38,21%), co zostało spowodowane sezonowym obniżeniem koniunktury na rynku budowlanym oraz warunkami zimowymi, które utrudniały prace budowlane (zauważalny jest wpływ wyników I kwartału na całe półrocze).

Dynamika zmian asortymentu przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA (tys. zł):

 Wyszczególnienie
I półrocze 2010
I półrocze 2009
Zmiana (%)
(2010/2009)
 Sprzedaż węgla
 559 914
499 737
+ 12,04
 Sprzedaż ceramiki
 3 535
 5 721
- 38,21
 Pozostała działalność
 10 700
 13 635
- 21,53
 Sprzedaż towarów i materiałów
 3 950
 1 702
+ 132,08
 Razem przychody ze sprzedaży
 578 099
 520 795
 + 11,00


Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA w trakcie I półrocza 2010 roku (a także I półrocza 2009 roku) była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku wygenerowała 96,86% osiąganych przez Grupę LW BOGDANKA przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie 2009 roku było to odpowiednio 95,95%). Większość (prawie 89%) zrealizowanej wartościowej sprzedaży węgla w w/w okresie (jak również w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywała się na podstawie zawartych długoterminowych umów handlowych ze stałymi głównymi odbiorcami Grupy: Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A.

Udział pozostałych obszarów działalności Grupy, obejmujących m.in. działalność spółki zależnej – „Łęczyńskiej Energetyki” sp. z o.o. w Bogdance, w sprzedaży Grupy LW BOGDANKA wyniósł 1,85% w ciągu I półrocza 2010 roku oraz 2,62% w analogicznym okresie 2009 roku.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA (tys. zł):


 Wyszczególnienie
I półrocze 2010
 udział %
I półrocze 2009
udział %
 Sprzedaż węgla
 559 914
 96,86499 737
95,95
 Sprzedaż ceramiki
 3 535
 0,61 5 721
1,10
 Pozostała działalność
 10 700
 1,85 13 635
2,62
 Sprzedaż towarów i materiałów
 3 950
 0,68 1 702
0,33
 Razem przychody ze sprzedaży
 578 099
 100,00 520 795
 100,00


POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY LW BOGDANKA

    W I półroczu 2010 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku wydobycie węgla handlowego było wyższe o ponad 13% (przy wydobyciu brutto na poziomie I półrocza 2009 roku), co związane było z wprowadzeniem technologii strugowej, lepszą charakterystyką geologiczną aktualnie eksploatowanego złoża oraz rozwojem i udoskonalaniem rozwiązań dotyczących wstępnego oddzielania kamienia z urobku, już na dole kopalni.

Potencjał produkcyjny LW BOGDANKA w I półroczu 2010 roku oraz I półroczu 2009 roku (w tys. ton):

 I półrocze 2010
I półrocze 2009
Zmiana % (2010/2009)
 2 815,86
2 479,80
+ 13,55

Sprzedaż węgla LW BOGDANKA w I półroczu 2010 roku oraz I półroczu 2009 roku (w tys. ton):

 I półrocze 2010
I półrocze 2009
Zmiana % (2010/2009)
 2 731,57
2 327,15
+ 17,38


W I połowie 2010 roku wraz ze wzrostem wyników finansowych Grupa LW Bogdanka zanotowała poprawę wskaźników rentowności. Rentowność sprzedaży brutto Grupy LW BOGDANKA osiągnęła poziom 31,67% i była wyższa niż w analogicznym okresie roku 2009 o ponad 1 p.p. Na zmianę wartości tego wskaźnika miała wpływ wyższa dynamika przychodów wobec dynamiki kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Rentowność EBIT wyniosła 21,91%, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o prawie 2 p.p. Rentowność brutto wyniosła 22,98%, natomiast rentowność netto ukształtowała się na poziomie 18,50%. Nieznacznym spadkiem charakteryzuje się rentowność aktywów – związane jest to z realizowanymi planami inwestycyjnymi, które będą generowały zyski dla Grupy w następnych latach.

Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA:

 Wyszczególnienie
I półrocze 2010
 udział %
I półrocze 2009
udział %
Rentowność sprzedaży brutto
31,67
30,65
 Rentowność EBITDA
33,68
33,35
 Rentowność EBIT
21,91
20,07
 Rentowność brutto
22,98
20,01
Rentowność netto
18,50
16,04
 Rentowność aktywów (ROA)
 4,16 4,63
 Rentowność kapitałów własnych (ROE)
 5,97 7,51


STRATEGIA ROZWOJU

Działania mające na celu realizację założonej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LW Bogdanka w perspektywie najbliższego okresu skupiać się będą przede wszystkim na pracach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Spółki, m.in. rozbudowy Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.
Rozbudowa Pola Stefanów pozwoli dwukrotnie zwiększyć moce produkcyjne LW Bogdanka, a tym samym roczny poziom wydobycia węgla kamiennego począwszy od 2011 r. (z obecnych 5,3 mln ton rocznie do docelowego poziomu 11,1 mln ton rocznie w 2014 roku).


CELE STRATEGICZNE


Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Grupę LW BOGDANKA to:

•    podwojenie poziomu wydobycia surowca, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
•    poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
•    zapewnienie samowystarczalności LW BOGDANKA w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
•    działania z zakresu ochrony środowiska.

REALIZACJA CELÓW EMISYJNYCH

Planowane wydatki inwestycyjne LW BOGDANKA na 2010 rok wynoszą 934 322 tys. zł.
Plany inwestycyjne LW BOGDANKA na 2010 rok obejmują:

  Pole Stefanów:
-   kontynuacja budowy szybu wydobywczo-wentylacyjnego;
-   budowa wieży wyciągowej z budynkiem nadszybia szybu 2.1 oraz budowa układu napędowego maszyny wyciągowej;
-   obiekty budowlane powierzchni Pola Stefanów – zakończenie budowy budynku maszyny wyciągowej S 2.1 wraz z rozdzielnią, zasilaniem maszyny wyciągowej i rozbudową stacji 110 kV, budowa stacji wentylatorów głównych;

-    centralna Klimatyzacja Pola Stefanów – kontynuacja prac.
•    Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – rozpoczęcie rozbudowy do zdolności produkcyjnej 2400 Mg/h oraz kontynuacja budowy układu transportu urobku z Pola Stefanów do ZPMW.
•   Rozbudowa układu torowego stacji Bogdanka, w związku z planowanym od 2011 roku wzrostem wydobycia – rozpoczęcie rozbudowy.
•    Prace związane z udostępnianiem pokładów węgla.
•    Zakupy dóbr gotowych.
•    Uruchomienie i eksploatacja kompleksu strugowego.
•    Inwestycje odtworzeniowe.
•    Wykonanie i modernizacja wyrobisk w polu Bogdanka i Nadrybie.

W I półroczu 2010 roku Grupa Kapitałowa LW BOGDANKA zrealizowała następujące inwestycje rzeczowe (w tys. zł):


 Główne inwestycje rzeczowe
Nakłady poniesionie w okresie 01.01.2010 - 30.06.2010
Roboty budowlano - montażowe
158 213
 Kompletacja dostaw i zakupy gotowych dóbr
192 118
 Pozostałe
1 104
 Zaliczki na środki trwałe w budowie
39
 Razem
351 474W pierwszym półroczu 2010 roku Spółka wydała z wpływów z emisji akcji serii C łącznie 58.988 tys. zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

•    budowę szybu wydobywczo – wentylacyjnego 2.1 w polu Stefanów;
•    budowę układu transportu urobku z Pola Stefanów do ZPMW;
•    budowę obiektów budowlanych Pola Stefanów (budynek maszyny wyciągowej i rozdzielni szybu 2.1 oraz stacja wentylatorów głównych przy szybie 2.1);
•    klimatyzację części podziemnej Kopalni.

„Pierwsze półrocze 2010 było kolejnym okresem zarówno zdecydowanego wzrostu wyników finansowych, jak i realizacji naszych zamierzeń inwestycyjnych. Dotychczasowy potencjał spółki pozwala na osiąganie optymalnej sprzedaży i wysokich zysków. Nasze ambicje i cele sięgają jednak o wiele dalej. Systematycznie realizujemy nasze cele strategiczne, którymi bez zmian pozostają rozwój, umacnianie pozycji rynkowej i udowadnianie że branża węglowa w Polsce może być zyskowna.” - powiedział Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.


Dalszych informacji udzielają:

Tomasz Zięba
Rzecznik prasowy LW Bogdanka S.A.
tel. (81) 462 56 04
e-mail: tzieba@lw.com.pl 

Iwona Mojsiuszko
M+G
tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl 


LW Bogdanka – najważniejsze informacje
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego,
ze zdolnością wydobywczą na poziomie ponad 25 tysięcy ton urobku węglowego na dobę, Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

LW „Bogdanka” prowadzi działalność górniczą  w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Produkcję dodatkową Spółki stanowi cegła elewacyjna, produkowana w ramach utylizacji odpadowego kamienia ze skał  karbońskich w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER”. 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym ze bardziej znaczących podmiotów na rynku energetycznym w kraju. W 2009 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła blisko 5,2 mln ton.
Kopalnia „Bogdanka” zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.
 
Strategia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. zakłada kompleksową  rozbudowę kopalni w oparciu
o pole Stefanów, co pozwoli na podwojenie poziomu wydobycia począwszy od 2014 r. Spółka chce w ten sposób zapewnić perspektywy do dalszego długofalowego rozwoju, wzrostu znaczenia kopalni na rynku, w branży i w regionie oraz stałego podnoszenia jej konkurencyjności.