Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-03-22

Bogdanka - wyniki 2009 roku

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., opublikowała 22 marca 2010 r. Raport Roczny i wyniki finansowe za ubiegły rok.

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., opublikowała 22 marca 2010 r. Raport Roczny i wyniki finansowe za ubiegły rok. Dane potwierdzają że Bogdanka to jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego. Spółka wypracowała w całym 2009 r. 190,84 mln zł zysku netto oraz zysk operacyjny na poziomie 226,71 mln zł, przekraczając tym samym prognozy finansowe o odpowiednio 7,2% i 1,9%. Przychody ze sprzedaży w tym  okresie sięgnęły 1.118,39 mln zł. Wszystkie wartości przewyższają wyniki osiągnięte w 2008 roku. Spółka odnotowała również wzrost rentowności sprzedaży brutto - do 31,96%, z 29,56% w 2008 r. oraz rentowności netto – do 17,06%, wobec 15,08% w 2008r.

W marcu 2010 r. polskie fundusze emerytalne nabyły od Skarbu Państwa pakiet 46,7%akcji LW Bogdanka za ponad 1 mld zł. Tym samym LW Bogdanka stała się spółką prywatną. 


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po 2009 r. przedstawia tabela poniżej:


W tys. zł
2009
2008
Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży
1 118 393
1 033 275
+8,24
Zysk brutto
357 460
305 411
+17,04
EBITDA
367 988
339 639
+8,35
Zysk operacyjny
226 710
203 457
+11,43
Zysk netto
190 842
155 791
+22,50

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA w trakcie 2009 roku (podobnie jak rok wcześniej) była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta w 2009 roku wygenerowała 96,45% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie 2008 roku było to odpowiednio 96,42%). Większość (około 85%) zrealizowanej sprzedaży węgla w w/w okresie (jak również w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywała się na podstawie zawartych długoterminowych umów handlowych ze stałymi głównymi odbiorcami Grupy (w głównej mierze Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A. [dawna Elektrownia Połaniec], Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A.).
W 2009 roku wskaźniki rentowności prowadzonej działalności osiągnęły wartości wyższe niż rok wcześniej. Rentowność sprzedaży brutto Grupy osiągnęła poziom 31,96% i była wyższa niż w analogicznym okresie roku 2008 o ponad 2 p.p. Na wzrost ww. wskaźnika rentowności wpływ miał przede wszystkim wzrost przychodów o 8,24% przy jednoczesnym wzroście kosztów o tylko ok. 5,8%. Rentowność EBIT wyniosła 20,27%, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o blisko 1 p.p. Rentowność brutto wyniosła 21,27%, natomiast rentowność netto ukształtowała się na poziomie 17,06%.


PRZEKROCZENIE PROGNOZ ZYSKÓW

W październiku 2009 roku Spółka opublikowała aktualizację prognoz finansowych Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA na 2009 rok. Osiągnięte wyniki na poziomie zysku operacyjnego i zysku netto okazały się znacznie lepsze od wcześniejszych szacunków.

Prognozy finansowe na 2009 rok oraz stopień ich realizacji dla Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za 2009 rok przedstawia tabela poniżej:

W tys. zł
Prognoza na 2009
Wykonanie po 2009
Realizacja prognozy w proc.
Przychody ze sprzedaży netto
1 143 649
1 118 393
97,79 %
Zysk operacyjny
222 445
226 710
101,91 %
Zysk netto
178 070
190 842
107,17 %


REALIZACJA CELÓW EMISYJNYCH

Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Grupę LW BOGDANKA to:
 • podwojenie poziomu wydobycia surowca, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
 • poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
 • zapewnienie samowystarczalności LW BOGDANKA S.A. w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
 • działania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne LW Bogdanka w latach 2009-2010 przedstawia tabela poniżej:

W tys. zł
Wykonanie 2009
Plan 2010
Razem
Inwestycje rozwojowe (rozbudowa Pola Stefanów)
205 294
550 335
755 629
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych
54 713
262 612
317 325
Inwestycje odtworzeniowe
54 274
61 260
115 534
Ochrona środowiska
 858 4 912
 5 770
Wykonanie i modernizacja wyrobisk w Polu Bogdanka i Nadrybie
 54 999
 55 203
 110 202
Razem
 370 138
 934 322
 1 304 460

Najważniejsze plany inwestycyjne LW Bogdanka na 2010 rok:
 • Pole Stefanów:
  Kontynuacja budowy szybu wydobywczo-wentylacyjnego
  Budowa wieży wyciągowej z budynkiem nadszybia szybu 2.1 oraz budowa układu napędowego maszyny wyciągowej
  Obiekty budowlane powierzchni Pola Stefanów – zakończenie budowy budynku maszyny wyciągowej S 2.1 wraz z rozdzielnią, zasilaniem maszyny wyciągowej i rozbudową stacji 110 kV, budowa stacji wentylatorów głównych
  Centralna Klimatyzacja Pola Stefanów – kontynuacja prac
 • Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – wybór wykonawcy i i rozpoczęcie rozbudowy do zdolności produkcyjnej 2400 Mg/h oraz kontynuacja budowy układu transportu urobku z Pola Stefanów do ZPMW
 • Rozbudowa układu torowego stacji Bogdanka, w związku z planowanym od 2011 roku wzrostem wydobycia – przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie rozbudowy
 • Prace związane z udostępnianiem pokładów węgla
 • Zakupy dóbr gotowych
 • Uruchomienie kompleksu strugowego
 • Inwestycje odtworzeniowe
 • Wykonanie i modernizacja wyrobisk w polu Bogdanka i Nadrybie
Rozbudowa Pola Stefanów pozwoli dwukrotnie zwiększyć moce produkcyjne LW BOGDANKA S.A., a tym samym roczny poziom wydobycia węgla kamiennego począwszy od 2011 r. (z obecnych 5,3 mln ton do docelowego poziomu 11,1 mln ton rocznie w 2014 roku).