Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-03-17

Aviva OFE największym akcjonariuszem Bogdanki

W wyniku transakcji nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. zawartych w dniu 9 marca 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 15%.

Fundusz poinformował spółkę o swoim zaangażowaniu w akcjonariat LW Bogdanka S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 11 marca 2010 roku Aviva OFE posiadał 2.914.265 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,57 % kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2.914.265 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,57 % ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 12 marca 2010 roku Aviva OFE posiadał 5.553.113 sztuk akcji Spółki, stanowiących 16,33 % kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 5.553.113 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 16,33 % ogólnej liczby głosów.

Aviva OFE poinformowało również że: „Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego.

Jednocześnie Fundusz dodał w komunikacie, iż: „ zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji.”