Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-03-16

ING OFE ma 13,01% akcji Bogdanki

Po transakcji zbycia przez Skarb Państwa 46,7% akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na rzecz 14 działających w Polsce Otwartych Funduszy Emerytalnych, nadeszła  pierwsza informacja o  zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%

„Informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA" S.A. (dalej „Spółka"), w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 12 marca 2010 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz") stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki – czytamy w przekazanej spółce informacji.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 1 299 833 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, stanowiących 3,82 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1 299 833 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,82 % ogólnej liczby głosów.

W dniu 15 marca 2010 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 4 424 833 (cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, co stanowi 13,01 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4 424 833 (cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 13,01 % ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący LW Bogdanka S.A. dotyczący tej informacji dostępny jest w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące na stronach serwisu internetowego spółki.