Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2013-05-29

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok

W dniu 28.05.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

W dniu 28.05.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem, Zarząd proponuje wypracowany przez Spółkę w roku 2012 zysk netto w wysokości 287.026.808,52 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów, dwadzieścia sześć tysięcy, osiemset osiem złotych 52/100) podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 172.108.765,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony, sto osiem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 5,06 zł (słownie: pięć złotych 06/100) na jedną akcję.

2. Pozostałą kwotę, tj.: 114.918.043,12 zł (słownie: sto czternaście milionów, dziewięćset osiemnaście tysięcy, czterdzieści trzy złote 12/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 15 września 2013 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2013 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.