Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2018-11-02

Publikacja Raportu Zintegrowanego GK LW Bogdanka za 2017 r.

Przedstawiamy Państwu najnowszy Raport Zintegrowany GK LW Bogdanka za 2017 r. Raport zintegrowany po raz kolejny został opracowany w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI - tym razem GRI STANDARDS, z wykorzystaniem The International Integrated Reporting <IR> Framework. W raporcie uwzględniono również wskaźniki związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Raport obejmuje swoim zakresem całą grupę kapitałową, w kształcie, w którym jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym. Ujmuje on więc jednostkę dominującą grupy kapitałowej, tj. spółkę LW Bogdanka SA, jej spółkę zależną Łęczyńską Energetykę sp. z o.o. oraz trzy mniejsze spółki (RG Bogdanka sp. z o.o., EkoTrans Bogdanka sp. z o.o., MR Bogdanka sp. z o.o.). Ze względu jednak na niewielki wpływ trzech najmniejszych spółek na obraz grupy kapitałowej tak w ujęciu finansowym, jak również społecznym i środowiskowym, podmioty te zostały opisane w niniejszym dokumencie w sposób ograniczony tylko do wybranych aspektów. Jest to jednak zgodne z logiką Wytycznych GRI, rekomendujących raportowanie jedynie tych aspektów, które są materialne.
Zawiera zintegrowane wyniki finansowe oraz informacje pozafinansowe całej Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za rok kalendarzowy 2017, tj. okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wskazując jednocześnie zdarzenia istotne, które miały miejsce po dacie bilansowej, a przed publikacją niniejszego raportu. 

Raport Zintegrowany GK LW „Bogdanka” S.A. to dokument, w którym przedstawione zostały najważniejsze działania podjęte w Grupie w minionym roku, podstawowe zasady, którymi kierujemy się, realizując cele biznesowe, a także osiągnięte wyniki – finansowe oraz te w kontekście zrównoważonego rozwoju. Pokazujemy je w odniesieniu do założeń obowiązującej „Strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2014-2017”.

 Serdecznie zapraszamy do pobrania Raportu Zintegrowanego za 2017 i zapoznania się z jego treścią.

 ok__adka_Raport_Zintegrowany_2017_v3.jpg