Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2019-03-21

Wyniki wydobycia za 2018r., dobre perspektywy na 2019r.

LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe za 2018 rok. Skonsolidowane przychody Bogdanki w tym okresie wyniosły 1.756,7 mln zł, EBITDA 469,2 mln zł, zysk operacyjny 62,0 mln zł, a zysk netto 53,8 mln zł. 

W 2018 roku Bogdanka wykonała ponad 37 km wyrobisk korytarzowych, wobec 30,7 km w 2017 roku (wzrost o 20% rdr), co było rekordowym wynikiem w historii Spółki. Intensyfikacja robót przygotowawczych, związana z planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, częściowo obciążyła jednak bieżące wyniki finansowe. 

W całym 2018 roku Bogdanka utrzymała wysoki, 24,7-proc., udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej, utrzymując swoją silną pozycję rynkową. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 18,7%. Spółka wydobyła w zeszłym roku 9 mln ton surowca oraz zrealizowała plan sprzedażowy na poziomie  8,9 mln ton.

Około 85% sprzedaży wygenerowanej w ciągu czterech kwartałów 2018 r. zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

Średni uzysk w 2018 roku wyniósł 60,5% wobec 64,7% w 2017 r., co było spowodowane rekordowym poziomem prac przygotowawczych, mniej korzystnym układem ścian wydobywczych oraz problemami z jakością eksploatowanych pokładów  w pierwszym oraz czwartym kwartale 2018 r.

Zrealizowany w ubiegłym roku rekordowo szeroki zakres prac przygotowawczych pozwala nam na planowanie tegorocznego wydobycia na poziomie ok. 9,4 mln ton. W 2018 r. miał miejsce dalszy wzrost cen węgla, zarówno na rynku międzynarodowym, jak i krajowym, co przełożyło się to na wyższe ceny w naszych kontraktach na bieżący rok. W połączeniu z planowanym wzrostem wydobycia pozwala nam to pozytywnie oceniać perspektywę 2019 roku - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

W 2018 roku GK LW Bogdanka SA  poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 463,1 mln zł. Największą część tej kwoty, 300,2 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Na uzyskane w 2018 roku wyniki finansowe, oprócz kosztów związanych z przygotowaniem do zwiększenia skali działalności, wpływ miał także wzrost kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy. Przy kilkuprocentowym wzroście średniej ceny sprzedanego węgla wywarło to presję na osiągnięte przez Spółkę marże. Na wynik na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto, oprócz czynników wymienionych powyżej, wpływ miała także większa wartość amortyzacji wynikająca z odwrócenia odpisu wartości rzeczowego majątku trwałego, ujętego w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017 r -powiedział Artur Wasilewski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych LW Bogdanka S.A.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za 2018 rok przedstawia tabela poniżej:

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA 2018 ROK

w tys. PLN 2017 rok 2017 rok
(po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
2018 rok Zmiana (2018/2017
po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
Przychody netto ze sprzedaży 1 780,3 1 780,3 1 756,7 -1,3%
EBITDA 708,9 594,0 469,2 -21,0%
EBIT 847,3 236,4 62,0 -73,8%
Zysk netto 667,9 173,1 53,8 -68,9%

 

Naszym tegorocznym priorytetem, poza zwiększeniem produkcji do 9,4 mln ton, będą: ciągła praca nad kosztami i optymalizacją CAPEXu, dążenie do poprawy uzysku oraz przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację chcemy rozpocząć w IV kwartale 2020 roku, w pierwszej kolejności w oparciu o infrastrukturę podziemną.  – dodał Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.