Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Działalność władz

Informacja o działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jest stałym organem nadzoru LWB, we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

Rada Nadzorcza powoływana jest na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 5 do 9. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Obecnie działa Rada Nadzorcza X Kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za rok 2019, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020 r. Życiorysy i funkcje członków Rady Nadzorczej znajdują się w Zakładce: O firmie, Władze spółki, Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza działa na podstawie następujących przepisów prawa:

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i realizuje swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznaje
jej Statut Spółki oraz Regulaminu RN.

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
 • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 • ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 3,
 • uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 • przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 • wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 • zatwierdzanie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 • zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
 • delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 • udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych podmiotów,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki,
 • wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. Za istotną umowę w rozumieniu zdania poprzedzającego uważa się umowę, której wartość w dniu jej zawarcia przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki ustalonych w oparciu o ostatnie opublikowane sprawozdanie finansowe Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada Nadzorcza aktywnie wspiera Zarząd w realizacji celów Spółki, dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia przez Zarząd Spółki.

Reguła dotycząca zmieniania biegłego rewidenta

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (I.Z.1.11), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. posiada wdrożoną Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A., Politykę świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem przez firmę audytorską, Procedurę wyboru firmy audytorskiej.

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. za 2019 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. za 2018 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. za 2017 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. za 2016 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. za 2015 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. za 2014 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. za 2013 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. za 2012 r.

 • Sprawozdanie_z działalności Rady_Nadzorczej_LWB (7.56 MB)

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. za 2011 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej LW "Bogdanka" S.A. za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LW "Bogdanka" S.A. jako organu Spółki w 2009 roku