Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Dywidenda

Rok
obrotowy
Zysk/Strata
[zł]
Dywidenda
[zł]
Dywidenda
na akcję [zł]
Dzień
dywidendy
Dzień wypłaty
dywidendy 
% zysku przeznaczony
na dywidendę
2019 306.183.753,52 brak dywidendy 0,0%
2018 51.596.697,12 25.510.192,50 0,75 9 lipca 2019 r. 23 lipca 2019 r. 49,4%
2017 673.281.183,53 brak dywidendy 0,0%
2016 175 896 313,75 34 013 590,00 1,00 13 lipca 2017 r. 2 sierpnia 2017 r. 19,3%
2015 -278 029 548,37 brak dywidendy 0,0%
2014 272 942 404,07 119 047 565,00 3,50 17 września 2015 r. 8 października 2015 r. 43,6% 
2013 326 529 845,95 197 278 822,00 5,80 11 września 2014 r. 2 października 2014 r. 60,0%
2012 287 026 808,52 172 108 765,40 5,06 15 września 2013 r. 1 października 2013 r. 60,0%
2011 218 977 735,69 136 054 360,00 4,00 18 maja 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. 62,1%
2010 227 362 313,44 47 619 026,00 1,40 29 lipca 2011 r. 26 sierpnia 2011 r. 20,9%
2009 192 052 876,83 brak dywidendy 0,0%

POLITYKA DYWIDENDOWA

LW Bogdanka S.A. w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać Spółką dywidendową, a zamiarem Zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Priorytetem Zarządu jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego Spółki ze względu na dynamiczne zmiany na rynku węgla w Polsce i na świecie. W związku z tym wysokość każdorazowo rekomendowanej przez Zarząd dywidendy będzie uzależniona od:
• aktualnej sytuacji rynkowej,
• generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
• planowanych procesów inwestycyjnych,
• prognozowanego poziomu zadłużenia Spółki.

Sformułowana polityka wypłaty dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji, a przyszłe dywidendy będą wypłacane zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia.