Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Prospekt emisyjny 2011

Prospekt emisyjny 2011

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
W dniu 21 grudnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny („Prospekt”) Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. („Spółka”), sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 3.239.928 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda. („Akcje Wprowadzane”).

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz o Akcjach Wprowadzanych.


Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana emisja akcji, ani publiczna oferta akcji Spółki, ani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani żadnego innego kraju. Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia.


Prospekt, ani Akcje Wprowadzane nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Akcje Wprowadzane objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.


WAŻNA INFORMACJA


UWAGA!
Przed uzyskaniem dostępu do Prospektu lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Prospektu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia dotyczącego Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone.


Prospekt udostępniany jest wyłącznie na stronie internetowej Spółki oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (Oferującego) w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania, za które to zmiany lub modyfikacje ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności.


Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.


Odpowiedzialność za ochronę przed wirusami i innym niepożądanym skutkami. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Prospektu w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.


OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ PROSPEKT STOSOWNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.
.