Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » O firmie » Strategia

Strategia

Strategia LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea na lata 2017 - 2025 (perspektywa do 2030 roku) wraz z polityką dywidendową
W dniu 09.02.2017 r. spółka ogłosiła Strategię rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku) w tym politykę dywidendową. 

Przyjęta strategia wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku, poprzez objęcie swym zakresem m.in. zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na węgiel energetyczny ze strony elektrowni i elektrociepłowni należących do obszaru Wytwarzania GK Enea oraz realizację 10 inicjatyw strategicznych przewidzianych przez GK Enea dla obszaru Wydobycie.

 

WIZJA

Bogdanka jest mocnym ogniwem w łańcuchu wartości Grupy Enea i liderem efektywności w branży górniczej z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa pracy.

 

MISJA

Bogdanka, budując bezpieczeństwo energetyczne kraju, jest pewnym i wiarygodnym dostawcą węgla dla energetyki zawodowej, utrzymującym przewagę konkurencyjną i trwały wzrost wartości Spółki, doskonaląc się w zakresie standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

 

W RAMACH PRAC NAD STRATEGIĄ OKREŚLONE ZOSTAŁY DWA SCENARIUSZE ROZWOJU:

 • scenariusz bazowy, ze średnią wielkością produkcji w latach 2017-2025 na poziomie około 8,5 mln ton i nakładami inwestycyjnymi w okresie 2016-2025 na poziomie 3,7 mld zł w ujęciu nominalnym,
 • scenariusz elastycznego rozwoju, ze średnią roczną prognozowaną wielkością produkcji w latach 2017-2025 na poziomie około 9,2 mln ton i nakładami inwestycyjnymi w okresie 2016-2025 na poziomie 4 mld zł w ujęciu nominalnym.

Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynkową, Spółka w swojej Strategii zamierza realizować scenariusz elastycznego rozwoju.


PRZYJMUJĄC WYŻEJ WSKAZANE ZAŁĄCZENIA SPÓŁKA BĘDZIE DĄŻYŁA DO OSIĄGNIĘCIA DO 2025 ROKU:

 • wskaźnika rentowności kapitału (ROE) na poziomie 10,9%,
 • wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 8,5%
 • oraz zwiększenia wartości EBITDA w ujęciu nominalnym o 44% (w porównaniu, do skorygowanej o odpis aktualizacyjny, wartości osiągniętej w 2015 roku).


Bogdanka zakłada wzmocnienie pozycji rynkowej, poprzez osiągnięcie co najmniej 25-proc. udziału w rynku miałów energetycznych dostarczanych do energetyki zawodowej oraz finansowej dzięki dalszemu obniżeniu UMCC w ujęciu realnym o 10% do 2025 roku w stosunku do roku 2015.


W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STRATEGII ZARZĄD SKONCENTRUJE SIĘ NA KLUCZOWYCH OBSZARACH DLA LW BOGDANKA SA OBEJMUJĄCYCH:

 1. 1. Ścisłą współpracę i realizację synergii w ramach obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec,
 1. 2. Podwojenie zasobów operatywnych w oparciu o złoże Ostrów i przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat,
 1. 3. Realizację inicjatyw strategicznych obejmujących m.in.:
 • studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) w ramach Grupy ENEA
 • programu dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy,
 • wykorzystanie nowoczesnego wysokowydajnego kompleksu przodkowego,
 • kontynuację programu „Kopalnia inteligentnych rozwiązań”,
 • efektywną gospodarkę skałą płonną,
 • usługi operatorskie LW Bogdanka S.A., oferowane na bazie wysokich standardów techniczno-zarządczych Spółki.

W perspektywie do 2030 roku kluczowa dla Spółki będzie budowa infrastruktury w Obszarze Górniczym Ludwin (złoże Ostrów), na którą wstępnie szacowane nakłady, które Spółka planuje ponieść po 2025 roku, wynosić będą ok. 1,2 – 1,3 mld zł w ujęciu realnym. Projekt ten pozwoli zapewnić wydobycie dla kompleksu szybowego w polu Bogdanka w perspektywie po 2030 roku.

 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, Spółka niezmiennie stawia sobie za cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującej zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami Interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju.

 

POLITYKA DYWIDENDOWA

LW Bogdanka S.A. w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać Spółką dywidendową, a zamiarem Zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Priorytetem Zarządu jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego Spółki ze względu na dynamiczne zmiany na rynku węgla w Polsce i na świecie. W związku z tym wysokość każdorazowo rekomendowanej przez Zarząd dywidendy będzie uzależniona od:

 • aktualnej sytuacji rynkowej,
 • generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
 • planowanych procesów inwestycyjnych,
 • prognozowanego poziomu zadłużenia Spółki.

Sformułowana polityka wypłaty dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji, a przyszłe dywidendy będą wypłacane zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z: