Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
37/2020 2020-12-16 21:35 Kluczowe elementy Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku) w tym polityka dywidendowa – ujawnienie informacji poufnej.

Raport bieżący 37/2020

 

 

Data sporządzenia: 16.12.2020 r.

 

 

Temat: Kluczowe elementy Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku) w tym polityka dywidendowa – ujawnienie informacji poufnej.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:


Zarząd LW Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 2 grudnia 2020 roku podjął uchwałę o przyjęciu nowej strategii zawierającą m.in. politykę dywidendową pt: „Strategia rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku)” („Strategia”). W związku z istotną zmianą sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym w 2020 roku Spółka postanowiła zweryfikować założenia przyjęte w strategii z 2017 roku poprzez jej aktualizację do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku.


Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 14 Statutu Spółki przyjęty dokument wymagał zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
Podanie do publicznej wiadomości informacja o przyjęciu przez Zarząd dokumentu Strategii  zostało opóźnione w dniu 2 grudnia 2020 roku na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).


W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła ww. Strategię zawierającą m.in. politykę dywidendową.
Przyjęta Strategia wpisuje się w projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oraz stanowi ogniwo Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, poprzez objęcie swym zakresem m.in. zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny ze strony elektrowni i elektrociepłowni należących do obszaru Wytwarzania GK Enea.


Określona w Strategii wizja wskazuje, że: „Bogdanka jest liderem efektywności w branży górniczej z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa pracy, elastycznie dostosowującym się do wymagań środowiskowych i warunków rynkowych, uczestniczącym w ramach dywersyfikacji działalności w budowie „zielonego ładu”.


Zgodnie z  misją: „Bogdanka jest pewnym i wiarygodnym dostawcą węgla dla energetyki zawodowej utrzymującym przewagę konkurencyjną w sposób zapewniający trwały wzrost wartości Spółki, doskonalącym się w zakresie standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wdrażania innowacyjnych rozwiązań”.


W ramach prac nad Strategią określone zostały dwa podstawowe Cele Strategiczne:


•    Utrzymanie pozycji lidera na rynku dostaw węgla energetycznego dla energetyki zawodowej w Polsce, skutecznie konkurującego z importem
•    Utrzymanie wysokiej efektywności i rentowności produkcji, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych


W oparciu o opracowane prognozy (projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030), LW Bogdanka SA będzie dążyć do pozostania najbardziej efektywnym kosztowo producentem węgla energetycznego w Polsce, skutecznie konkurującym z innymi producentami i dostawcami węgla, przy zachowaniu dotychczasowego potencjału produkcyjnego w perspektywie do 2040 roku.


W celu realizacji wyżej wymienionych założeń, LW Bogdanka S.A. podejmie następujące działania optymalizacyjne:


a)    Zwiększenie liczby produktów dzięki selektywnemu wydobyciu węgla (typ 34)
b)    Poszerzenie obszarów działalności (dywersyfikacja) - wykorzystanie potencjału technicznego i ludzkiego w celu podejmowania efektywnych inicjatyw poza core bussines
c)    Wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla (węgiel koksowy – typ 35)
d)    Realizacja własnych programów innowacyjnych rozwiązań (techniczno-technologicznych i bezpieczeństwa pracy) pozwalających utrzymać przewagę konkurencyjną
e)    Realizację kluczowych inicjatyw strategicznych zdefiniowanych dla Obszaru Wydobycie w Strategii Grupy Enea


Przy realizacji ww. założeń Spółka zamierza wykorzystać swoje mocne strony takie jak:


•    Stabilna sprzedaż dzięki kontraktom długoterminowym z odbiorcami węgla,
•    Renta geograficzna - jedyna kopalnia na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego,
•    Niskie koszty wydobycia – najwyższa w branży efektywność kosztowa,
•    Wysokie kwalifikacje pracowników oraz kultura techniczna,
•    Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
•    Stały dialog ze stroną społeczną,
•    Status Spółki giełdowej.

Spółka zamierza wykorzystać szanse, które daje posiadanie koncesji na wydobycie węgla z pola Ostrów oraz K-6, K-7.


Spółka przewiduje średnią produkcję w latach 2021-2025 na poziomie 9,7 mln ton - w tym okresie produkowany będzie wyłącznie węgiel energetyczny. Z kolei w latach 2026 – 2040 wydobywany będzie także węgiel koksowy (typ 34). W okresie od roku 2026 wolumen węgla koksowego waha się od 0,7 do 3,1 mln ton rocznie, z wartością przeciętną na poziomie 1,9 mln ton. Średnia produkcja węgla ogółem w okresie do 2040 roku wynosić będzie zatem ok. 8,8 mln ton.


Za sprawą innowacyjnych w skali Polski, a powszechnym w górnictwie światowym wybiegom ścian rzędu 6 – 7 km, Spółka zakłada wyższą koncentrację wydobycia i niższe koszty eksploatacji, co umożliwi skuteczne konkurowanie z węglem, w szczególności z importu.


Przeciętna wartość nakładów w latach 2021-2025 wyniesie ok. 535 mln PLN, w latach 2026-2030 ok. 405 mln PLN, w latach 2031-2035 ok. 352 mln PLN oraz ok. 307 mln PLN w latach 2036-2040. Wartości te nie uwzględniają ewentualnych wydatków na udostępnienie pionowe Pola Ostrów (2,1 mld PLN).


Przyjmując wyżej wskazane założenia, Spółka będzie dążyła do osiągniecia średnio w latach 2021-2025 wskaźnika rentowności kapitału (ROE) na poziomie 6,6% (6,2% w latach 2026-2030), wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 6,2% (7,1% w latach 2026-2030) oraz marży EBITDA na poziomie 33% (36% w latach 2026-2030).


Wskaźnik zużycia na potrzeby własne Grupy Enea do 2025 roku wyniesie 85%, a następnie od roku 2030 osiągnie 67%.


Bogdanka zakłada w Strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 34% udziału w rynku miałów energetycznych dostarczanych do energetyki zawodowej.


Spółka zakłada wzrost udziału w przychodach z inicjatyw spoza core bussinesu do 30% w 2040 roku. Zmiana struktury przychodów odbywać się będzie etapowo (5% w 2025 roku, 10% w 2030 roku).


Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, Spółka niezmiennie stawia jako cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami Interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju (Zielona Kopalnia).


LW Bogdanka S.A. w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać Spółką dywidendową, a zamiarem Zarządu LW Bogdanka SA jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.


Priorytetem Zarządu jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego Spółki ze względu na dynamiczne zmiany na rynku węgla w Polsce i na świecie. W związku z tym wysokość każdorazowo rekomendowanej przez Zarząd dywidendy będzie uzależniona od:


•    aktualnej sytuacji rynkowej,
•    generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
•    realizacji planowanych inwestycji rozwojowych,
•    możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego.


Realizacja strategicznych inicjatyw organizacyjnych i techniczno-technologicznych, których celem jest wzrost efektywności produkcji, może mieć wpływ na wielkość nakładów inwestycyjnych, a w konsekwencji na ukształtowanie w przyszłości polityki dywidendowej Spółki. Sformułowana polityka wypłaty dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji, a przyszłe dywidendy będą wypłacane zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia.


Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące strategii LW Bogdanka S.A. nie stanowią prognozy wyników. Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe LW Bogdanka S.A. znajduje się w raporcie rocznym LW Bogdanka S.A. opublikowanym w formie raportu okresowego z dnia 26 marca 2020 roku.

 


Kluczowe elementy Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku) w tym polityka dywidendowa – ujawnienie informacji poufnej. (243.01KB)