Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2021 2021-02-19 13:59 Zawarcie umowy dodatkowej i aneksów do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 

Raport bieżący 7/2021
 
 
Data sporządzenia: 19.02.2021 r.
 
 
Temat: Zawarcie umowy dodatkowej i aneksów do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 
 
Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Treść:
 
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka” lub „Sprzedający”) informuje, iż w dniu 19.02.2021 r. zawarł ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, Umowę dodatkową sprzedaży węgla nr UD/LW/01/2021 (dalej „Umowa Dodatkowa”). W ww. dacie Spółka zawarła również Aneksy (dalej „Aneksy”) do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2012 (dalej: „Umowa Wieloletnia”), której dotyczył raport nr 31/2019 z dnia 31.12.2019 r. 
 
Umowa Dodatkowa realizowana poza Umową Wieloletnią określa warunki cenowo - wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania od dnia zawarcia do dnia 30.04.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w Umowie Dodatkowej wyniesie szacunkowo 324,3 mln zł, ponad wartość dostaw określonych Umową Wieloletnią.
 
W wyniku zawarcia Umowy Dodatkowej oraz Aneksów wolumen węgla zrealizowany w okresie obowiązywania Umowy Dodatkowej pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 r. w Umowie Wieloletniej, który ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na rok 2026. 
 
Wskutek zawarcia Aneksów nie zmieni się całkowity wolumen ilościowy Umowy Wieloletniej, natomiast wartość wszystkich dostaw do Elektrowni Kozienice wzrośnie w latach 2021-2026 o wartość Umowy Dodatkowej.  
 
Częściowe określenie warunków dostaw dla roku 2021 wskutek zawarcia Umowy Dodatkowej i Aneksów do Umowy Wieloletniej wynika z bieżącej sytuacji sektora produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego.
 
Umowa Dodatkowa określa następujące kary umowne:
 
  • w przypadku przekroczeń przez dostarczone partie węgla jakościowych parametrów granicznych wskazanych w umowie, Kupujący jest uprawniony do zastosowania kar umownych, które zostaną ustalone w wysokości uzależnionej od stopnia przekroczenia tego parametru,
  • w przypadku niedostarczenia lub nieodebrania ilości węgla określonej w Umowie Dodatkowej kara umowa zostanie ustalona w wysokości stanowiącej równowartość 20% wartości netto niedostarczonej lub nieodebranej ilości węgla.
Ze względu na stosunkowo krótki okres obowiązywania Umowy Dodatkowej, Strony nie przewidziały możliwości jej wypowiedzenia. 
 
Pozostałe warunki Umowy Dodatkowej nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
 
Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na dominujący udział odbiorcy w portfelu dostaw Spółki. 

Zawarcie umowy dodatkowej i aneksów do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (389.56KB)