Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2021 2021-04-30 17:49 Zawarcie umowy dodatkowej i aneksów do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Raport bieżący 10/2021


Data sporządzenia: 30.04.2021 r.

 

 

Temat: Zawarcie umowy dodatkowej i aneksów do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka” lub „Sprzedający”) informuje, iż w dniu 30.04.2021 r. zawarł ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, drugą w roku 2021 Umowę dodatkową sprzedaży węgla nr UD/LW/02/2021 (dalej „Umowa Dodatkowa nr 2”). W ww. dniu Spółka zawarła również Aneks (dalej „Aneks”) do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2012 (dalej: „Umowa Wieloletnia”), której dotyczył raport nr 31/2019 z dnia 31.12.2019 r.


O zawarciu pierwszej umowy dodatkowej i aneksów do Umowy wieloletniej  Spółka informowała w raporcie nr 7/2021 z dnia 19.02.2021 r.


Umowa Dodatkowa nr 2 realizowana poza Umową Wieloletnią określa warunki cenowo - wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania od dnia zawarcia do dnia 31.07.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w Umowie Dodatkowej nr 2 wyniesie szacunkowo 324,3 mln zł, ponad wartość dostaw określonych Umową Wieloletnią.


W wyniku zawarcia Umowy Dodatkowej nr 2 oraz Aneksu wolumen węgla zrealizowany w okresie obowiązywania Umowy Dodatkowej nr 2 pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 r. w Umowie Wieloletniej, który ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na rok 2027.


Wskutek zawarcia Aneksu nie zmieni się całkowity wolumen ilościowy Umowy Wieloletniej, natomiast wartość wszystkich dostaw do Elektrowni Kozienice wzrośnie w latach 2021-2027 o wartość Umowy Dodatkowej nr 2.  
Kolejne, częściowe określenie warunków dostaw dla roku 2021 wskutek zawarcia Umowy Dodatkowej nr 2 i Aneksu do Umowy Wieloletniej wynika z bieżącej sytuacji sektora produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego.


Umowa Dodatkowa nr 2 określa następujące kary umowne:
-   w przypadku przekroczeń przez dostarczone partie węgla jakościowych parametrów granicznych wskazanych w umowie Kupujący jest uprawniony do zastosowania kar umownych które zostaną ustalone w wysokości uzależnionej od stopnia przekroczenia tego parametru,
-   w przypadku niedostarczenia lub nieodebrania ilości węgla określonej w Umowie Dodatkowej nr 2 kara umowna zostanie ustalona w wysokości stanowiącej równowartość 20% wartości netto niedostarczonej lub nieodebranej ilości węgla.


Ze względu na stosunkowo krótki okres obowiązywania Umowy Dodatkowej nr 2, Strony nie przewidziały możliwości jej wypowiedzenia.


Pozostałe warunki Umowy Dodatkowej nr 2 nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.


Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na dominujący udział odbiorcy w portfelu dostaw Spółki.

 


Zawarcie umowy dodatkowej i aneksów do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (397.06KB)