Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2021 2021-07-09 14:19 Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy Wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Raport bieżący 19/2021

 

Data sporządzenia: 09.07.2021 r.

 


Temat: Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy Wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka” lub „Sprzedający”) informuje, iż w dniu 09.07.2021 r. zawarł ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, kolejną w roku 2021 Umowę dodatkową sprzedaży węgla nr UD/LW/03/2021 (dalej „Umowa Dodatkowa nr 3”). W ww. dniu Spółka zawarła również Aneks (dalej „Aneks”) do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2012 z dnia 23.01.2012 r. (dalej: „Umowa Wieloletnia”).


Umowy Wieloletniej dotyczyły raporty bieżące publikowane w okresie od 2012 roku do 2021 roku, z czego ostatnie informacje o wprowadzonych do niej zmianach zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami nr 7/2021 i 10/2021 opublikowanymi odpowiednio 19.02.2021 r. i 30.04.2021 r.


Umowa Dodatkowa nr 3 realizowana poza Umową Wieloletnią określa warunki cenowo - wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do dnia 31.10.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w Umowie Dodatkowej nr 3 wyniesie szacunkowo 384,7 mln zł, ponad wartość dostaw określonych Umową Wieloletnią.


W wyniku zawarcia Umowy Dodatkowej nr 3 oraz Aneksu wolumen węgla zrealizowany w okresie obowiązywania Umowy Dodatkowej nr 3 pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 r. w Umowie Wieloletniej, który ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na lata 2028 i 2029.


Wskutek zawarcia Aneksu nie zmieni się całkowity wolumen ilościowy Umowy Wieloletniej, natomiast wartość wszystkich dostaw do Elektrowni Kozienice w latach 2021-2029 wzrośnie o wartość Umowy Dodatkowej nr 3.  


Kolejne, częściowe określenie warunków dostaw dla roku 2021 wskutek zawarcia Umowy Dodatkowej nr 3 i Aneksu do Umowy Wieloletniej wynika z bieżącej sytuacji sektora produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego.


Umowa Dodatkowa nr 3 określa następujące kary umowne:

 

  • w przypadku przekroczeń przez dostarczone partie węgla jakościowych parametrów granicznych wskazanych w umowie Kupujący jest uprawniony do zastosowania kar umownych które zostaną ustalone w wysokości uzależnionej od stopnia przekroczenia tego parametru,
  • w przypadku niedostarczenia lub nieodebrania ilości węgla określonej w Umowie Dodatkowej nr 3 kara umowna zostanie ustalona w wysokości stanowiącej równowartość 20% wartości netto niedostarczonej lub nieodebranej ilości węgla.

Ze względu na stosunkowo krótki okres obowiązywania Umowy Dodatkowej nr 3, Strony nie przewidziały możliwości jej wypowiedzenia.


Pozostałe warunki Umowy Dodatkowej nr 3 nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.


Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na dominujący udział odbiorcy w portfelu dostaw Spółki.

 


Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy Wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (392.69KB)