Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2021 2021-07-09 14:23 Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy sprzedaży węgla energetycznego z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Raport bieżący 20/2021

 

Data sporządzenia: 09.07.2021 r.

 


Temat: Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy sprzedaży węgla energetycznego  z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 

Treść:


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 09.07.2021 r. zawarł ze Spółką Enea Elektrownia Połaniec S.A. (”Kupujący”) z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec, Umowę dodatkową sprzedaży węgla (dalej „Umowa Dodatkowa”). W ww. dacie Spółka zawarła również Aneks (dalej „Aneks”) do Umowy sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2012 z dnia 12.07.2012 r. („Umowa Wieloletnia”).

 

Umowy Wieloletniej dotyczyły raporty bieżące publikowane w okresie od 2012 roku do 2021 roku, z czego ostatnia informacja o wprowadzonych zmianach do Umowy Wieloletniej została przekazana do publicznej wiadomości raportem nr 4/2021 opublikowanym w dniu 22.01.2021 r.


Umowa Wieloletnia obejmuje okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013 – 2024.
Umowa Dodatkowa realizowana poza Umową Wieloletnią określa warunki cenowo - wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Połaniec w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do dnia 31.10.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w Umowie Dodatkowej wyniesie szacunkowo 124,6 mln zł, ponad wartość dostaw określonych Umową Wieloletnią.


W wyniku zawarcia Umowy Dodatkowej oraz Aneksu wolumen węgla zrealizowany w okresie obowiązywania Umowy Dodatkowej pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 r. w Umowie Wieloletniej, który ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na rok 2024.


W skutek braku wykorzystania części wolumenowych opcji dodatkowych w 2021 r., wartość całej Umowy Wieloletniej w latach 2013 – 2024, po zawarciu przedmiotowego Aneksu ulegnie zmianie i wyniesie szacunkowo 4 185 mln zł netto, co oznacza, że jest niższa o 1,09% od wartości opublikowanej w raporcie nr 4/2021 z dnia 22.01.2021 r. Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez Strony w latach 2021 - 2024 o wartości szacunkowej ok. 247 mln zł. Natomiast wartość Umowy tylko w latach 2021 – 2024 wyniesie 1 504 mln zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych.


Wartość wszystkich dostaw do Elektrowni Połaniec wzrośnie w latach 2021-2024 o wartość Umowy Dodatkowej.  
Częściowe określenie warunków dostaw dla roku 2021 wskutek zawarcia Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy Wieloletniej wynika z bieżącej sytuacji sektora produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego.


Umowa Dodatkowa określa następujące kary umowne:
- w przypadku przekroczeń przez dostarczone partie węgla jakościowych parametrów granicznych wskazanych w umowie Kupujący jest uprawniony do zastosowania kar umownych które zostaną ustalone w wysokości uzależnionej od stopnia przekroczenia tego parametru,
- w przypadku niedostarczenia lub nieodebrania ilości węgla określonej w Umowie Dodatkowej kara umowa zostanie ustalona w wysokości stanowiącej równowartość 20% wartości netto niedostarczonej lub nieodebranej ilości węgla.


Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy Dodatkowej w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.


Pozostałe warunki Umowy Dodatkowej nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.


Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na znaczny udział odbiorcy w portfelu dostaw Spółki.

 

 

 


Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy sprzedaży węgla energetycznego z Enea Elektrownia Połaniec S.A. (394.87KB)