Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
33/2012 2012-06-08 13:54 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZ LW BOGDANKA S.A. na wniosek akcjonariusza

Raport bieżący 33/2012


Data sporządzenia: 8.06.2012 r.


Temat: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZ LW BOGDANKA S.A. na wniosek akcjonariusza


Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść:
 

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 r. powziął informację o wniosku zgłoszonym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku, następującego punktu:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”.


W związku z powyższym zmienia się porządek obrad NWZ Spółki (opublikowany w raporcie bieżącym nr 30/2012 z dnia 1.06.2012 r.) oraz projekt Uchwały NWZ LW BOGDANKA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (opublikowany w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 1.06.2012 r.). Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu do raportu znajduje się ww. wniosek wraz z uzasadnieniem.
 

Osoby uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Spółki - www.lw.com.pl.


Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego uchwał, opublikowane w raportach bieżących nr 30/2012, 31/2012 oraz 32/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., pozostają bez zmian.


Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 4


Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZ LW BOGDANKA S.A. na wniosek akcjonariusza (100.90KB)
wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem (233.01KB)