Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2012 2012-04-04 21:09 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ LW BOGDANKA S.A. na żądanie akcjonariusza

Raport bieżący nr 10/2012

 


Data sporządzenia: 04.04.2012

 

Temat: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ LW BOGDANKA S.A. na żądanie akcjonariusza

 

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe
 

Treść:
 

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2012 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. - żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ), zwołanego na dzień 27.04.2012 r., następującego punktu: "Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki".
 

Zgodnie z żądaniem akcjonariusza, punkt ten otrzymuje nr 6 w porządku obrad. W związku z powyższym zmienia się porządek obrad ZWZ Spółki (opublikowany w raporcie bieżącym 7/2012 z dnia 30.03.2012 r.) oraz projekt Uchwały ZWZ LW BOGDANKA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (opublikowany w raporcie bieżącym 8/2012 z dnia 30.03.2012 r.).

 

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

7) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011.

8) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2011.

9) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

10) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011.

11) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.

12) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

13) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2011,
b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,
c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2011,
d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,
e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
f) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011,
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,
i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.

15) Wolne wnioski.

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Projekt uchwały oraz żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 


Osoby uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Spółki - www.lw.com.pl.

 

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego uchwał, opublikowane w raportach bieżących nr 7/2012 oraz 8/2012 z dnia 30 marca 2012 r., pozostają bez zmian.


Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 4 RMF GPW


Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ LW BOGDANKA S.A. na żądanie akcjonariusza (174.08KB)
Projekt uchwały - zmiana Statutu ZWZ LWB (590.79KB)
Żądanie umieszczenia punktu w porządku obrad ZWZ LWB (514.68KB)