Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2011 2011-04-14 20:28 Zwołanie ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 10 maja 2011 roku

Raport bieżący nr 8/2011

 

 

Data sporządzenia: 14.04.2011 r.

 

 

Temat: Zwołanie ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 10 maja 2011

 

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe


Treść:


Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 10.05.2011 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.

 


Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.

7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.

8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010.

9. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.

11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.

12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
d) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
f) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010,
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

13. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Dzień rejestracji) jest dzień 24.04.2011 r.

 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące jej akcjonariuszami w Dniu rejestracji.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji (24.04.2011 r.).

 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia (14.04.2011 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji (25.04.2011 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem rejestracji a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia (05.05.2011 r., 06.05.2011 r., 09.05.2011 r.).

 

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

 

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłać na adres wz@lw.com.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby go reprezentujące.

 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (od 03.05.2011 r.). Projekty wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.lw.com.pl).

 

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz składania projektów uchwał

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia (do 19.04.2011 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłane w postaci elektronicznej na adres wz@lw.com.pl.

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie w siedzibie Zarządu Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wz@lw.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia każdy akcjonariusz może zgłaszać również podczas walnego zgromadzenia.

 

W celu wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych lub mających zostać wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia - akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do niego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

 

Ponadto, w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, do powyższego zaświadczenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ich reprezentacji.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się i wykonywania prawa głosu w takiej formie.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

 

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

 

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

 

W celu skutecznego udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną akcjonariusz obowiązany jest przesłać na adres wz@lw.com.pl informację o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem, zeskanowanym w formacie pdf. Spółka udostępnia formularz na stronie internetowej. Ponadto, do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogą elektroniczną będącego osobą fizyczną, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w ich imieniu.

 

Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, przed przystąpieniem do udziału w walnym zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości oraz ważne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.

 

Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, przed przystąpieniem do udziału w walnym zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości.

 

Dostęp do dokumentacji

 

Osoby uprawnione do udziału w walnym zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Spółki - www.lw.com.pl w serwisie korporacyjnym, zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenie, gdzie znajdować się będą udostępnione informacje na temat walnego zgromadzenia.

 

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 1 RMF GPW


Zwołanie ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 10 maja 2011 roku (68.56KB)