Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2022

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2022 2022-07-18 17:08 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2022 r.

Raport bieżący 17/2022

 

Data sporządzenia: 18.07.2022 r.

 


Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 lipca 2022 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I półrocze 2022 r. (1H 2022) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 1H 2022:

 

Przychody ze sprzedaży netto: 1.462,6 mln zł
EBITDA: 615,4 mln zł
EBIT: 412,0 mln zł
Zysk netto: 336,0 mln zł

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 5,57 mln ton, a sprzedaż 5,24 mln ton.


W I półroczu 2022 r. zrealizowaliśmy plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7% w stosunku do pierwotnych założeń, co związane było z eksploatacją ścian pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu uzysku.


Prace związane z przygotowaniem tegorocznego wydobycia rozpoczęte zostały jeszcze w 2020 r. dlatego też podtrzymujemy plan produkcji na poziomie 9,5 mln ton w ujęciu rocznym. Wynikająca z harmonogramu, zmiana miksu ścian w drugim półroczu, przewiduje niższy poziom uzysku, a co za tym idzie niższą produkcję węgla handlowego, aniżeli w 1H 2022. Wymagania koncesyjne nakładają na Spółkę obowiązek eksploatacji wszystkich zasobów zakwalifikowanych jako przemysłowe, a w przypadku LW Bogdanka S.A. to pokłady o miąższości od 1,2 m. Eksploatacja niskich ścian pod kątem czystości wybierania pokładu jest mniej efektywna niż technologia kombajnowa stosowana w ścianach wysokich, stąd też obniża poziom uzysku węgla handlowego.


Obserwując wzmożony popyt na węgiel do odbiorców indywidualnych, podjęliśmy działania dążące do wyprodukowania większej ilości węgla do tych celów (groszek i orzech), co nie wpływa na ogólny poziom produkcji przewidziany na ten rok.


W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.


Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I półrocze 2022 r., którego publikację zaplanowano na 14 września 2022 r.

 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2022 r. (376.02KB)