Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2016 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 22 czerwca 2016 r. na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.

Uchwaly_podjete_ZWZ_LWB_22.06.2016.pdf 390.42 KB


 Projekty Uchwał ZWZ LWB z dnia 25.05.2016 r. (278.74 KB)


Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 25.05.2016 r. (156.09 KB)
 

Porządek obrad:

. Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4.

Przyjęcie porządku obrad.

 

5.

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015.

Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015 (1.22 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A.  (3.08 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015 (6.11 MB)

6.

Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2015.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015 (1.15 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA (2.75 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2015 (5.06 MB)

7.

Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2015 rok.

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2015 rok z dnia 25.06.2016 r. (775.69 KB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2015 (257.57 KB)

8.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015 (8.00 MB)

9.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

 

a.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2015,

 

b.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015,

 

c.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2015,

 

d.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015,

 

e.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,

 

f.

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015,

 

g.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,

 

h.

pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.

 

10.

Wolne wnioski.

 

11.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (633.05 KB)