Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 30 czerwca 2020 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance. 

Przerwa w obradach ZWZ do dnia 29.07.2020 r. do godz. 10:00 (272.88 KB)

Uchwały podjęte w dniu 30.06.2020 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach (255.12 KB)

Uchwały podjęte w dniu 29.07.2020 r. po wznowieniu obrad (384.31 KB)


Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 04.06.2020 r. (277.66 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 04.06.2020 r.  (194.51 KB)
 

 

Porządek obrad:

  Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4.

Przyjęcie porządku obrad.

 

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2019 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.oraz GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2019 (10.34 MB)

6.

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019.

Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019 (1.73 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW Bogdanka S.A. (768.69 KB)

7.

Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2019.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2019 (1.74 MB 1.96 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW Bogdanka (618.50 KB)

8.

Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok   (465.82 KB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok (44.02 KB)

9.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019
(890.99 KB
)

10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2019. Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2019 (483.83 KB)
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2019.
(388.71 KB)

11.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

 

 a. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna (554.42 KB)

b.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2019 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,

 

c.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019,

 

d.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2019,

 

e.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

 

f.

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019,

 

g.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

 

h. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, Obwieszczenie Głównej Komisji Wyborczej LW Bogdanka z dnia 2.06.2020 r. (283.85 KB)
Życiorys Bartosz Rożnawski (390.88 KB)
Życiorys Dariusz Batyra (390.83 KB)

i.

podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,

 

12.

Wolne wnioski.

 

13.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Wzór pełnomocnictwa (43.62 KB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A. 843.40 KB