Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 24 czerwca 2021 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance. 

 

Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 28.05.2021 r.

 

Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 28.05.2021 r. 
 

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24.06.2021 r.

 

Porządek obrad:

  Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4.

Przyjęcie porządku obrad.

 

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2020 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.oraz GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2020

6.

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2020.

Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2020

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW Bogdanka S.A.

7.

Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2020.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2020

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW Bogdanka

8.

Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok  

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

9.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2020.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2020
 

10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2020. Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2020
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2020.

11.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

 

a.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2020 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,

 

b.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2020,

 

c.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2020,

 

d.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,

 

e.

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2020,

 

f.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,

 

g.

zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2019 r. i 2020 r.,

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2019 r. i 2020 r.

    Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
    Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2019 r. i 2020 r.

h.

podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,

 

12.

Wolne wnioski.

 

13.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Wzór pełnomocnictwa (43.62 KB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A. 843.40 KB