Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenia LW Bogdanka S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu LW Bogdanka S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby z prawem głosu będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia - dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jest wykładana w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłać na adres wz@lw.com.pl.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
W celu skutecznego udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną akcjonariusz obowiązany jest przesłać na adres wz@lw.com.pl informację o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem, udostępnionym przez Spółkę, zeskanowanym w formacie pdf. Ponadto, do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogą elektroniczną będącego osobą fizyczną, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w ich imieniu. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości oraz ważne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.
Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości.

Dostęp do dokumentacji i informacji o Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Relacji Inwestorskich Spółki - www.ri.lw.com.pl.
Na tej samej stronie internetowej udostępniane są pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Przebieg obrad Walnych Zgromadzeń jest rejestrowany. Po odbyciu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ri.lw.com.pl, jest umieszczane nagranie z jego przebiegu w formie audiowizualnej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka SA

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz reprezentantów i pełnomocników akcjonariuszy, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (572.89 KB)