Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 sierpnia 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 sierpnia 2009 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołał na dzień 11 sierpnia 2009 roku na godz.12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.

  
Zwołanie NWZ, warunki uczestnictwa w NWZ oraz proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A. (124.55 KB)

Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami (4.37 MB)

Tekst jednolity Statutu Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LW "Bogdanka" S.A. (141.26 KB)

Ogłoszenie o NWZ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (68.62 KB)
 
Uchwały podjęte przez NWZ LW „Bogdanka” S.A. w dniu 11 sierpnia 2009 roku (3.68 MB)

Uchwalone zmiany w Statucie LW „Bogdanka” S.A. (38.04 KB)

 
Porządek obrad wraz z materiałami:
Lp.
 Punkt porządku obrad  Załączniki do punktu porządku obrad
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia  
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
 6. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.  
 
 
 7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.  
 
 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.  
11. Wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.