Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2010 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 10.06.2010 r. na godz. 11:30, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.


- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ (70.10 KB)  (więcej w: Raport 18/2010)
- Proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A. 67.37 KB
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami (2.04 MB)  (więcej w: Raport 19/2010)

- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.06.2010 roku (571.48 KB) (więcej w: Raport 26/2010)
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany (175.06 KB) (więcej w: Raport 27/2010)
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (964.85 KB) (więcej w: Raport 28/2010)

- Formularz pełnomocnictwa (39.98 KB)


Porządek obrad wraz z materiałami:

Lp.
 Punkt porządku obrad  Załączniki do punktu porządku obrad
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia  
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał  
 4. Przyjęcie porządku obrad  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia  
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2009 502.41 KB
Opinia i Raport LW BOGDANKA S.A. (856.25 KB)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2009 (1.35 MB)
 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. (493.25 KB)
Opinia i Raport GK LW BOGDANKA S.A. (826.26 KB)
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2009 (851.44 KB)
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009 (204.40 KB)
 9. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 (1.73 MB)
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku (139.13 KB)
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2009 (126.24 KB)
12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:  
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009  
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009  
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009  
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009  
e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009  
f) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2009  
13. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki

- Wniosek do ZWZ ws. zmiany Statutu (114.31 KB)

- Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany (67.37 KB)

- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany (67.94 KB)

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki  materiały znajdują się w tabeli poniżej
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej  
16. Wolne wnioski  
17.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia  Materiały dodatkowe do punktu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

W dniach 1 - 9 czerwca 2010 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
 

Zgłaszający akcjonariusz
Data zgłoszenia
Imię i nazwisko kandydata
Pliki do pobrania
Aviva OFE 1.06.2010 r. Eryk Karski Zawiadomienie AVIVA OFE 168.86 KB
Życiorys Pana Eryka Karskiego 299.06 KB
Oświadczenie Pana Eryka Karskiego 392.92 KB
Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku 32.40 KB
ING OFE 8.06.2010 r. Ewa Pawluczuk Zawiadomienie ING OFE 573.96 KB
Życiorys Pani Ewy Pawluczuk 25.13 KB
Oświadczenie Pani Ewy Pawluczuk 1.25 MB
Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku 32.58 KB
Amplico OFE 9.06.2010 r. Andrzej F. Lulek Zawiadomienie Amplico OFE 65.92 KB
Życiorys Pana Andrzeja Franciszka Lulka 143.64 KB
Oświadczenie Pana Andrzeja Franciszka Lulka 143.64 KB
Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku 31.58 KB
OFE PZU "Złota Jesień" 9.06.2010 r. Stefan Kawalec Zawiadomienie OFE PZU "Złota Jesień" 312.23 KB
Życiorys Pana Stefana Kawalca 585.39 KB
Oświadczenie Pana Stefana Kawalca 35.65 KB
Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku 32.63 KB