Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2011 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 10.05.2011 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.


- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ (117.75 KB)  (więcej w: Raport 8/2011)
- Proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A. (72.97 KB)
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami (2.44 MB)  (więcej w: Raport 9/2011)

- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.05.2011 roku (312.17 KB)
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany (74.08 KB)

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy:

- Projekt uchwały dot. punktu 12 lit. h porządku obrad ZWZ, zgłoszony przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne
PZU S.A. (2.44 MB)
  (więcej w: Raport 10/2011)
- Formularz pełnomocnictwa (39.98 KB)


Porządek obrad wraz z materiałami:

Lp.
 Punkt porządku obrad  Załączniki do punktu porządku obrad
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia  
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał  
 4. Przyjęcie porządku obrad  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia  
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 (510.20 KB)
Opinia biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. (172.47 KB)
Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. (693.17 KB)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 (3.18 MB)
 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 (525.91 KB)
Opinia biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA S.A. (184.42 KB)
Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA S.A. (766.02 KB)
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 (1.00 MB)
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010 (1.80 MB)
 9. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 (174.44 KB)
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2010 r. (247.67 KB)
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku (1.37 MB)
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2010 (1.03 MB)
12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:  
 a)   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010  
 b)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010  
 c)   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskil Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010  
 d)   zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010  
e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010  
f) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010
h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2010  
13. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki Wniosek do ZWZ ws. zmiany Statutu (372.51 KB)
Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany (72.97 KB)
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie (1.20 MB)
14. Wolne wnioski  
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia