Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 kwietnia 2012 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 27.04.2012 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.


- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 30.03.2012 r. (231.83 KB)
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami z dnia 30.03.2012 r. (1.75 MB)
(więcej w: Raport 8/2012)
- Projekty uchwał ZWZ z wprowadzoną na żądanie akcjonariusza zmianą do porządku obrad oraz zaproponowaną przez niego uchwałą (z dnia 4.04.2012 r.) (199.12 KB)
- Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ LW BOGDANKA S.A. na żądanie akcjonariusza (z dnia 04.04.2012 r.) (1.13 MB)
(więcej w: Raport 10/2012)
- Obowiązujące postanowienia Statutu LW "Bogdanka" S.A. i proponowane zmiany (z dnia 04.04.2012 r.) (357.44 KB)
(więcej w: Raport 11/2012)
- Zgłoszenie zamiaru wprowadzenia zmiany do projektu uchwały ZWZ LW BOGDANKA S.A. przez akcjonariusza (z dnia 26.04.2012 r.) oraz obecne postanowienia statutu i proponowane zmiany (1.10 MB)
(więcej w: Raport 22/2012)

 


- Podjęte uchwały przez ZWZ LWB S.A. w dniu 27.04.2012 r. (590.34 KB)
(więcej w: Raport 24/2012)
- Powołanie składu Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. (2.69 MB)
(więcej w: Raport 25/2012)
- Obowiązujące postanowienia i dokonane zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A. (520.61 KB)
(więcej w: Raport 26/2012)


Porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza z dnia 04.04.2012 r.:

  Lp.
 Punkt porządku obrad  Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
 
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.  
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Projekt uchwały (590.79 KB)
Żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem (514.68 KB)
Obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. i proponowane zmiany (206.26 KB)
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz
Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011.
Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 591.14 KB
Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. (490.26 KB)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 (1.98 MB)
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2011.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 (602.58 KB)
Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA (510.63 KB)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2011 (1.49 MB)
9. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
za rok obrotowy 2011.
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 (270.69 KB)
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 (301.24 KB)
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki
za rok obrotowy 2011.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011 (1.50 MB)
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011 oraz
wniosku Zarządu co do podziału zysku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku (454.45 KB)
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2011.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2011 (350.65 KB)
13. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:  
 a. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2011,  
 b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011  
 c. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2011,  
 d. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,  
 e. udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,  
 f. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011,  
 g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,  
 h. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,  
 i. ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.  
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.  
15. Wolne wnioski.  
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  


- Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. po wprowadzeniu punktu do porządku obrad na żądanie akcjonariusza (4.04.2012 r.) (594.30 KB)
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (731.98 KB)
- Projekt oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (148.87 KB)Materiały dodatkowe do punktu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

W dniach 18 - 26 kwietnia 2012 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.

Zgłaszający
akcjonariusz
Data
zgłoszenia
Imię i nazwisko
 kandydata 
Pliki do pobrania
Amplico OFE  18.04.2012 Robert Bednarski życiorys Pana Roberta Bednarskiego (110.24 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (96.70 KB)
zawiadomienie Amplico OFE (31.75 KB)
raport bieżący 12/2012 (164.09 KB)
Amplico OFE  25.04.2012 Witold Daniłowicz życiorys Pana Witolda Daniłowicza (445.52 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (1.01 MB)
zawiadomienie Amplico OFE (30.94 KB)
raport bieżący 20/2012 (162.69 KB)
Nordea OFE  24.04.2012 Raimondo Eggink życiorys Pana Raimondo Egginka (1.18 MB)
oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (461.49 KB)
Nordea OFE - zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej (391.99 KB)
raport bieżący 16/2012 (97.80 KB)
 ING OFE  26.04.2012 Dariusz Formela życiorys Pana Dariusza Formeli (96.45 KB)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki LW BOGDANKA S.A. (464.87 KB)
oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności (2.18 MB)
zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (292.44 KB)
raport bieżący nr 21/2012 (97.34 KB)
 AXA OFE  25.04.2012  Eryk Karski życiorys Pana Eryka Karskiego (514.21 KB)
Oświadczenie - wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej (196.41 KB)
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej (231.52 KB)
AXA OFE - zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej
(292.43 KB)
raport bieżący nr 18/2012 (101.92 KB)
OFE PZU 24.04.2012 Stefan Kawalec życiorys Pana Stefana Kawalca (167.31 KB)
oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (204.05 KB)
OFE PZU - zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej
(91.19 KB)
raport bieżący 17/2012 (99.04 KB)
NSZZ „Solidarność” Komisja
Międzyzakładowa
LW „Bogdanka” S.A.
 24.04.2012 Marian Łupikasza życiorys Pana Mariana Łupikaszy (495.03 KB)
oświadczenie Pana Mariana Łupikaszy (559.11 KB)
zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej (462.08 KB)
raport bieżący nr 19/2012 (94.13 KB)
  AXA OFE  23.04.2012 Tomasz Mosiek życiorys Pana Tomasza Mośka (120.92 KB)
Oświadczenie - wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej (4.78 MB)
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej (265.09 KB)
AXA OFE - zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej (293.37 KB)
raport bieżący 15/2012 (97.62 KB)
NSZZ „Solidarność” Komisja
Międzyzakładowa
LW „Bogdanka” S.A.
24.04.2012  Adam Partyka życiorys Pana Adama Partyki (309.94 KB)
oświadczenie Pana Adama Partyki (569.46 KB)
zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej (462.08 KB)
raport bieżący nr 19/2012 (94.13 KB)