Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 1. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 28.06.2012 r. o godz. 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, w Sali Notowań.

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa w NWZ z dnia 1.06.2012 r. (186.53 KB)
Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami z dnia 1.06.2012 r. (1.15 MB)
(więcej w: Raport 31/2012)
Projekty uchwał NWZ wraz z wprowadzoną na wniosek akcjonariusza zmianą do porządku obrad dnia 8.06.2012 r. (120.90 KB)
Projekty uchwał NWZ uwzględniające projekt uchwały wprowadzony na wniosek akcjonariusza w dniu 26.06.2012 r. (131.98 KB)
Obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. i proponowane zmiany (311.15 KB)
(więcej w: Raport 32/2012)
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZ LW BOGDANKA S.A. na wniosek akcjonariusza (8.06.2012 r.) (313.09 KB)
(więcej w: Raport 33/2012)


Podjęte uchwały przez NWZ LWB S.A. w dniu 28.06.2012 r. (93.45 KB)
Obowiązujące postanowienia i dokonane zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A. (51.62 KB)

Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał  
4. Przyjęcie porządku obrad  
5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Dotychczas obowiązujące postanowienia i proponowane zmiany w statucie (163.56 KB)
Uchwała RN ws. wniosku do Zarządu o zwołanie NWZ (339.88 KB)
Załącznik do uchwały RN ws. wniosku do Zarządu o zwołanie NWZ (665.78 KB)
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem (233.01 KB)
Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały (261.96 KB)
7. Wolne wnioski  
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia  


Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (637.50 KB)