Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2013 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 27.06.2013 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 04.07.2013 r. (331.32 KB)
Załącznik do uchwały nr 26 - Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru (582.99 KB)
Dotychczasowe obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. i zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 lipca 2013 r. (282.69 KB)

Przerwa w obradach ZWZ do dnia 04.07.2013 r. (32.41 KB)
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27.06.2013 r. (345.54 KB)

Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 29.05.2013 r. (83.09 KB)
Projekty uchwał ZWZ z dnia 29.05.2013 r. (623.96 KB)
Opinia Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru (582.61 KB)
Obowiązujące postanowienia Statutu LW "Bogdanka" S.A. i proponowane zmiany (z dnia 29.05.2013 r.) (368.39 KB)

 

Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.  
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012. Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012 (1.46 MB)
Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. (1.67 MB)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012 (2.23 MB)
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2012. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012 (1.02 MB)
Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA (1.75 MB)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2012 (1.74 MB)
8. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 (917.90 KB)
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2012 r. (266.33 KB)
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012 (7.56 MB)
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:  

a.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2012,  

b.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,  

c.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2012,  

d.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,  

e.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,  

f.

zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki
za rok obrotowy 2012,
 

g.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 

h.

podziału zysku netto za rok obrotowy 2012,  

i.

ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.  
11. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrybcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Opcji Menedżerskich w latach 2013-2018. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru (582.61 KB)
Uchwała Rady Nadzorczej ws. rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały ZWZ ws.emisji warrantów subskrypcyjnych (271.35 KB)
Prezentacja programu motywacyjnego (opcji menadżerskich) (985.74 KB)
Prezentacja programu motywacyjnego (opcji menadżerskich) - uzupełnienie (892.36 KB)
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki. Wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie (1.02 MB)
Uchwała RN w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie (202.71 KB)
13. Wolne wnioski.  
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  


Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (1.20 MB)