Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 czerwca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2014 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 12.06.2014 r. na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.

 

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 12.06.2014 r. (170.73 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 13.05.2014 r. (83.09 KB)
Projekty uchwał ZWZ z dnia 13.05.2014 r. (623.96 KB)
 

Porządek obrad:

Lp.

Punkt porządku obrad

Załączniki do punktu porządku obrad

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4.

Przyjęcie porządku obrad.

 

5.

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013.

Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013 (1.16 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. (1.67 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013 (2.23 MB)

6.

Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2013.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013 (1.24 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA (1.75 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2013 (1.74 MB)

7.

Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 (922.53 KB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 r. (282.81 KB)

8.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013 (8.32 MB)

9.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

 

a.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2013,

 

b.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,

 

c.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2013,

 

d.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,

 

e.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,

 

f.

zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki
za rok obrotowy 2013,

 

g.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,

 

h.

podziału zysku netto za rok obrotowy 2013,

 

i.

ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.

 

10.

Wolne wnioski.

 

11.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (775.67 KB)